Výroční zprávy

Hospodářská činnosti za rok 2021 – Nymburk a Hořátev

 Hořátev : v rámci přiděleného seniorátního mikroprojektu (br .T.Groll ) byla instalována u kostelíka nová kovová uzamykatelná vitrína pro informační materiály sboru ( místní ,turisté, hosté..), na  kostele byl  p .Kanitrou  odstraněn starý komín. Technicky nebylo možné na půdě instalovat  do úzkého komínu  další  čistící vstup (dvířka) a zanesený komín netáhl.  Vysoký úzký komín byl navíc při silných bouřkách rizikem, že svým pádem poničí novou střechu. Vzhled kostela tím získal  zpět  svou původní  „ historickou  eleganci“. aby nebyl interiér kostela bez jakéhokoliv tepelného zdroje, umístily  se do  několika  kostelních lavic elektricky vyhřívané podušky, které se osvědčily.  Firma  při montáži podušek provedla zároveň el.revizi v celém objektu, v interiéru kostela provedl p. Kanitra na několika místech opravu opadané části stropu a venkovního soklu, Nymburk : na několik měsíců byl poskytnut  pronájem našeho kostela sboru Křesťanského společenství pro jejich bohoslužby, ( po dobu rekonstrukce modlitebny v  Komenského ul.), br.Šťastný  zajistil opískování, opravy a nátěry vstupních

Zpráva o činnosti staršovstva 2021 – Nymburk a Hořátev

–  v rámci  stále trvající pandemické situace se řešil jak náhradní termín výročního shromáždění, tak dodržování povoleného počtu účastníků na bohoslužbách a opět se některé aktivity musely zrušit, nebo alespoň situaci přizpůsobit, –  také květnová  Noc kostelů  se konala s podmínkou použití roušek, potvrzení o očkování, nebo negativním testem. I přes různá omezení byla účast v Hořátvi 100 návštěšvníků !! (mimo jiné soutěž „Broučkiáda“ pro děti, občerstvení ) a v Nymburce 157 návštěvníků. Zde vystoupil nejdříve „ Hudební kroužek“, potom v režii nbk. sboru pásmo „Labyrint světa“ /Saša Koukol a Regina Váchová/ a zakončila skupina „Osvobozené duše“.  Proběhlo také několik soutěží pro děti, občerstvení a večer byl ukončen krátkou pobožností, –  také proběhla mimořádná schůze staršovstva o plánovaných možnostech úprav/přestavby/ nymburské fary. Ve více jak stoleté budově je zejména energetický provoz/vytápění/pro rodinné bydlení ekonomicky stále náročnější/vysoké stropy,velká okna, minimální možnost tepelných izolací/. Jednou z možností při architektonickém zachování stavby je využití velkých půdních prostor pro možnou

Zpráva z kazatelské stanice Hořátev za rok 2021

Scházíme se pravidelně při bohoslužbách, a to v neděli v 8.30 hod, K bohoslužbám se nejčastěji scházíme v hořátevském kostele. Několikrát jsme využili možnost sejití na obecním úřadě /z důvodu zimy/. V uplynulém roce jsme do kostela pořídili „zateplovací podušky“ do 7 lavic /za příspěvek od obce/. K biblickým hodinám se scházíme jednou za tři neděle v bytě. Za duchovní péči při bohoslužbách a při biblických hodinách děkujeme naší sestře farářce Kateřině. Díky její obětavosti se stále můžeme v Hořátvi scházet., a. musím sdělit, že se tu setkáváme velmi rádi. Biblické hodiny jsou velmi podnětné, vznikají pěkné rozhovory nad biblickými texty. Jsme rádi, když se při biblických hodinách připojují i nymburští. A ještě chci zmínit „noc kostelů“, kterou vnímáme jako velmi podařenou. Motem byla vzpomínka na autora „Broučků“. Jana Karafáta. A tak školní děti velmi pěkně přečetly úryvek z této půvabné knihy. /pod vedením učitelky J. Skořepové, / Kostel byl

Finanční zpráva za rok 2021

Milí bratři a sestry, z celkového příjmu našeho sboru v r. 2021 (ve výši 6 mil. Kč) činily vaše příspěvky poskytnuté sboru formou sbírek: 160 tis. Kč, saláru: 373 tis. Kč a darů: 214 tis. Kč. Výše saláru v porovnání s předcházejícím rokem vzrostla o 36 tis. Kč (10%). Na opravu kostela v Hořátvi jsme dále obdrželi příspěvek od Obce Hořátev výši 50 tis.Kč. Za pronájem jsme získali celkem 310 tis. Kč. Od 1.3.2021 pronajímáme byt 3+kk v Nymburce (v ul. Alfonse Muchy) za 13 500 Kč plus 2 500 Kč (záloha na energie). Významným příjmem roku 2021 byl příjem z prodeje bytu v Praze ve výši 4,9 mil. Kč (po odečtu provize RK). Výdaje sboru v r. 2021 (v celkové výši 6 mil. Kč) tvořily: – výdaje na provoz sboru v celkové výši 779 tis. Kč (vč. splátky půjčky JJ ve výši 150 tis. Kč) – odvody celocírkevních a

Zpráva farářky o stavu sboru za rok 2021

Zpráva farářky o životě sboru za rok 2021 Milí bratři a sestry, poslední VSS bylo v září 2021. Nemáme tedy k hodnocení celý kalendářní rok jako obvykle. Proto i mé zprávy o životě sboru budou stručnější. Statistické údaje se však týkají celého roku 2021. Sbor má nyní, po revizi kartotéky, 197 členů (127 Nbk, 70 Hoř). V létě tu byly pokřtěny dvě děti, Tomáš Hájek a Samuel Roskovec. Ze sboru se do Lysé odstěhoval bývalý presbyter Jiří Hofman. Zemřela sestra Věra Dytrychová z Kostomlat, s kterou jsme se rozloučili. Stále tu je řada členů, kteří si přejí být v Nymburce, i když bydlištěm jsou vzdáleni. Počet salárníků je aktuálně 166. Těch, kteří salár odvedli, 70. A mimo to 30 dárců. Doba covidová po celý minulý rok ovlivňovala účast při bohoslužbách. V Nymburce se pohybovala v rozmezí 12 až 74 účastníků. V Hořátvi mezi 3 a 10 účastníky. Díky velikosti obou

Finanční zpráva za rok 2020

Milí bratři a sestry, z celkového příjmu našeho sboru v r. 2020 (ve výši 4,3 mil. Kč) činily vaše příspěvky poskytnuté sboru formou sbírek: 132 tis. Kč, saláru: 337 tis. Kč a darů: 186 tis. Kč. Výše saláru v porovnání s předcházejícím rokem významně vzrostla o 90 tis. Kč (37%), sbírky naopak poklesly cca o 30 tis. Kč z důvodu omezení konání bohoslužeb.

Zpráva farářky o stavu sboru za rok 2020

Milí bratři a sestry, píšu tuto zprávu s přáním, abych já ani jiný farář již nikdy nemusel psát o podobných omezeních, jaká na nás přišla ve 20. roce nového tisíciletí. Většinu měsíců jsme i v našem sboru museli žít v omezeném režimu a nejedno shromáždění a setkání jsme museli zrušit. Nebudu podrobně rozebírat průběh první a druhé vlny koronavirové pandemie. (8.3.2020. jsme na 2. postní neděli slavili poslední bohoslužby, nebyly až do 17.5.)

« Starší příspěvky