Zpráva farářky o stavu sboru za rok 2021

Zpráva farářky o životě sboru za rok 2021 Milí bratři a sestry, poslední VSS bylo v září 2021. Nemáme tedy k hodnocení celý kalendářní rok jako obvykle. Proto i mé zprávy o životě sboru budou stručnější.

Statistické údaje se však týkají celého roku 2021. Sbor má nyní, po revizi kartotéky, 197 členů (127 Nbk, 70 Hoř). V létě tu byly pokřtěny dvě děti, Tomáš Hájek a Samuel Roskovec. Ze sboru se do Lysé odstěhoval bývalý presbyter Jiří Hofman. Zemřela sestra Věra Dytrychová z Kostomlat, s kterou jsme se rozloučili. Stále tu je řada členů, kteří si přejí být v Nymburce, i když bydlištěm jsou vzdáleni. Počet salárníků je aktuálně 166. Těch, kteří salár odvedli, 70. A mimo to 30 dárců.

Doba covidová po celý minulý rok ovlivňovala účast při bohoslužbách. V Nymburce se pohybovala v rozmezí 12 až 74 účastníků. V Hořátvi mezi 3 a 10 účastníky. Díky velikosti obou našich kostelů jsme nikdy nemuseli bohoslužby rušit a povolených 10% jsme často ani nedosáhli. Od září již většinou byla vedena nedělní škola. Večeři Páně jsme slavili jako obvykle až na jedno vynechání při první postní neděli. Bohužel však bylo vysluhováno jen s kalíšky a rovněž zpěv byl omezen.

Kázání jsem psala podle těchto biblických textů: Neh, Ž, J, 1Sam, Mk. V době mé nepřítomnosti při bohoslužbách zastupovali tito kazatelé: Jana Hofmanová, Jan Roskovec, Blahoslav Matějka, Miroslav Soukup, Lukáš Pešout, Mirjam Marková a Pavel Rybín. Všem patří velký dík. Já jsem zase sloužila v Libštátu a v Lysé n. L.

Vyučování dětí v týdnu bylo tím nejpravidelnějším shromážděním. Počet dětí se střídal (mezi 5 až 11) podle probíhajících karantén ve školách. Mládež ani prezenční biblické hodiny pro dospělé, ani setkávání rodičů s dětmi a střední generace však se nedostaly na obvyklou úroveň. Několik seniorů se setkávalo jednou měsíčně, ale také ne vždy. Ke konfrmaci se připravuje jeden konfrmand. Staršovstvo až na tři výjimky bylo online. Jednou jsme pořádali online „čaj o páté“ pro celý sbor.

Na životě sboru bylo patrné letní uvolnění. Konala se Noc kostelů. S dětmi a mládeží jsme byli na táboře v Libštátu (35). Měli jsme rodinnou neděli v červnu i v září. A strávili jsme krásný víkend v Herlíkovicích. Vykonala jsem dvě svatby. Také s Cílkovou domácí školou, která již druhý rok v našich prostorách vyučuje, se setkáváme, kdykoli chtějí nějaký výklad nebo duchovní doprovod.

Velmi děkuji všem spolupracovníkům ve sboru i ve staršovstvu. Jmenovitě bratřím kurátorovi, Pavlu Hamtákovi a místokurátorovi, Tomáši Grollovi. Jejichž služba se dobře doplňuje. Také sestrám, které nemohou nikdy vysadit, protože se starají, aby byly vpořádku shromážděny i odvedeny naše fnanční závazky: tedy Janě Kinclové a Ester Šárovcové. V Hořátvi všem sestrám, výslovně Jitce Češkové, která nás přijímá doma na biblické hodiny. Ale jsou tu další služby, které teprve, když se doplňují, může sbor fungovat jako jeden organismus. Děkuji za ně.

Některé činnosti přesahují hranice sboru. Například koncerty, které tu byly pořádány. Ekumenické bohoslužby byly dvakrát. Jednou rozšířeny na bohoslužby online přenášené při německém Kirchentagu z Nymburka. Osobně jsem byla žádána o proslovy a články z iniciativy Městského kulturního centra nebo Zpravodaje v Hořátvi.

Ekumenicky jsme se také spojili s dalšími církvemi při potravinové sbírce a také při sbírce na covidové oddělení nemocnice a na sbírce tříkrálové pro Charitu.

S partnerským sborem v Kelsterbachu nepřestáváme být v kontaktu. V létě jsme se jednu neděli propojili k besedě po bohoslužbách online.

Jako poslední zmíním radostnou událost, že Českobratrská církev evangelická vydala po letech nový zpěvník. I náš sbor nakoupil nové výtisky a hned jsme je začali používat. Mezi nové prvky zpěvníku patří texty k recitaci. Jako své přání pro naše společenství jsem vybrala úryvek Žalmu 37., který je ve zpěvníku pod číslem 54:

„Svou cestu svěř Hospodinu,
doufej v něho, on sám bude jednat.
Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo,
jako polední jas tvoje právo.
Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj.
Nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého.
Přidržuj se bezúhonného, hleď na přímého;
pokojný muž bude mít potomstvo.
Hospodin je spása spravedlivých,
záštitou v čas soužení jim bývá.“

V Nymburce, 13. února 2022
farářka, Kateřina Roskovcová