Archiv autora: filipr

Velikonoční Posel 2021

Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň? Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! 1. Korintským 15,54–55.57 Milí bratři a sestry, apoštol Pavel a po něm další křesťané měli velkou odvahu, když se těmito slovy vysmívali smrti. My si tu troufalost uvědomujeme, když se nám v posledním roce smrt přiblížila těsněji než jindy a my cítíme, jak silná ta zbraň smrti je.

Finanční zpráva za rok 2020

Milí bratři a sestry, z celkového příjmu našeho sboru v r. 2020 (ve výši 4,3 mil. Kč) činily vaše příspěvky poskytnuté sboru formou sbírek: 132 tis. Kč, saláru: 337 tis. Kč a darů: 186 tis. Kč. Výše saláru v porovnání s předcházejícím rokem významně vzrostla o 90 tis. Kč (37%), sbírky naopak poklesly cca o 30 tis. Kč z důvodu omezení konání bohoslužeb.

Zpráva farářky o stavu sboru za rok 2020

Milí bratři a sestry, píšu tuto zprávu s přáním, abych já ani jiný farář již nikdy nemusel psát o podobných omezeních, jaká na nás přišla ve 20. roce nového tisíciletí. Většinu měsíců jsme i v našem sboru museli žít v omezeném režimu a nejedno shromáždění a setkání jsme museli zrušit. Nebudu podrobně rozebírat průběh první a druhé vlny koronavirové pandemie. (8.3.2020. jsme na 2. postní neděli slavili poslední bohoslužby, nebyly až do 17.5.)

Činnost staršovstva v roce 2020

V rámci mikroprojektu 2020 bylo pro potřeby sboru pořízeno el. piano se stojanem a potahem. Náš student na dálku Tomal Biswas ukončil svou školu a končí tím i naše podpora. Během března 2020 došlo díky napadení koronou k nouzovému režimu křesťanského života a díky tomu bylo mnoho plánovaných aktivit zrušeno, nebo alespoň upraveno. Také pravidelná Noc kostelů s doplňkovým programem byla oficiálně zrušena. U nás byl alespoň kostel otevřený do 21 hodin s volnou prohlídkou objektu a večer byl ukončen společnou písní a požehnáním. V červnu bylo svoláno mimořádné staršovstvo jako příprava na odložené Výroční sborové shromáždění, kde proběhla příprava na volby farářky a nového staršovstva. Koncem června také proběhla přednáška br .Petra Štulce s besedou na téma „Rozvoj sboru v kontextu aktuální situace církve“, kde mimo jiné při vzájemných rozhovorech o sboru v budoucnosti, probíhaly i živé ohlasy o práci v kazatelské stanici Hořátev po prodeji fary a jak dál. Po ukončení nájmu pražského bytu bylo zjištěno zástupci

Hospodářská činnost v roce 2020

Hořátev Protože pan Štorek, který faru odkoupil a neplánoval v zimě žádné stavební práce, nabídl zdejším sestrám, aby používaly i nadále modlitebnu než s úpravami začne. V kostele byly provedeny nátěry fasády, oprava varhan včetně dřevěného krytu a okolní výmalby. Proběhla také velmi potřebná oprava dřevěného schodiště na kruchtu a byl instalován dřevěný kryt na el. rozvody. Vše ve výši 50ti tisíc Kč bylo čerpáno z příspěvku obce na opravy kostela v roce 2020. Nymburk Bratr Roskovec objednal a instaloval novou kovovou informační vitrinu na plot u kostela. Během prázdnin byl ukončen pronájem pražského bytu panu Hodvanovi, který v rámci probíhající korony a poklesu příjmu, již musel hledat menší byt. Sestra Veronika Grollová nabídla dětem a mládeži sadu vyřazených skříněk do klubovny v domečku, aby se tak mohly uklidit všechny volné knihy, hry a potřeby k malování. Bratr Šťastný začal první částí plánované údržby západních oken kostela. Jednalo se o odstranění starých nátěrů dřevěných rámů

Ekumenické bohoslužby

Ekumenické bohoslužby při příležitosti týdne modliteb za jednotu křesťanů se budou konat v neděli 24. ledna od 17:00 v Evangelickém kostele v Nymburce nebo online na adrese https://nymburk.farnost.cz/bohosluzba-online/

« Starší příspěvky