Naše církev

Českobratrská církev evangelická (ČCE) patří mezi reformační (protestantské) církve. 

V dnešní podobě vznikla v roce 1918 spojením evangelických církví reformované (helvétské) a luterské (augsburské) na území Čech a Moravy, které zde působily od tzv. „tolerančního patentu“ z r. 1781. Svým jménem „českobratrská“ se hlásí k českým reformační církvím vzešlým z husitského hnutí, zejména ke staré Jednotě bratrské. 

Na území Čech a Moravy dnes působí v 258 farních sborech, mezi něž patří také nymburský. 

ČCE se spravuje podle zásad „presbyterně synodních“, což znamená, že ji na všech úrovních vedou (volené) rady starších (presbyterů) a k rozhodování o důležitých otázkách se scházejí zástupci celé církve na synodech. Správa církve má tři úrovně: místní (farní) sbory jsou sdruženy do 13 okrsků – seniorátů, řízených seniory a seniorátními výbory, celou církev spravuje a zastupuje synodní rada v čele se synodním seniorem. Toto ústředí církve sídlí v Praze a další odkazy a informace můžete nalézt na jeho internetových stránkách. 

ČCE je členkou různých ekumenických společenství (usilujících o jednotu křesťanských církví): 

Ekumenické rady církví v České republice
Světové rady církví 
Světového svazu reformovaných církví 
Společenství Leuenberské konkordie.