Výroční zprávy

Činnost staršovstva v roce 2020

V rámci mikroprojektu 2020 bylo pro potřeby sboru pořízeno el. piano se stojanem a potahem. Náš student na dálku Tomal Biswas ukončil svou školu a končí tím i naše podpora. Během března 2020 došlo díky napadení koronou k nouzovému režimu křesťanského života a díky tomu bylo mnoho plánovaných aktivit zrušeno, nebo alespoň upraveno. Také pravidelná Noc kostelů s doplňkovým programem byla oficiálně zrušena. U nás byl alespoň kostel otevřený do 21 hodin s volnou prohlídkou objektu a večer byl ukončen společnou písní a požehnáním. V červnu bylo svoláno mimořádné staršovstvo jako příprava na odložené Výroční sborové shromáždění, kde proběhla příprava na volby farářky a nového staršovstva. Koncem června také proběhla přednáška br .Petra Štulce s besedou na téma „Rozvoj sboru v kontextu aktuální situace církve“, kde mimo jiné při vzájemných rozhovorech o sboru v budoucnosti, probíhaly i živé ohlasy o práci v kazatelské stanici Hořátev po prodeji fary a jak dál. Po ukončení nájmu pražského bytu bylo zjištěno zástupci

Hospodářská činnost v roce 2020

Hořátev Protože pan Štorek, který faru odkoupil a neplánoval v zimě žádné stavební práce, nabídl zdejším sestrám, aby používaly i nadále modlitebnu než s úpravami začne. V kostele byly provedeny nátěry fasády, oprava varhan včetně dřevěného krytu a okolní výmalby. Proběhla také velmi potřebná oprava dřevěného schodiště na kruchtu a byl instalován dřevěný kryt na el. rozvody. Vše ve výši 50ti tisíc Kč bylo čerpáno z příspěvku obce na opravy kostela v roce 2020. Nymburk Bratr Roskovec objednal a instaloval novou kovovou informační vitrinu na plot u kostela. Během prázdnin byl ukončen pronájem pražského bytu panu Hodvanovi, který v rámci probíhající korony a poklesu příjmu, již musel hledat menší byt. Sestra Veronika Grollová nabídla dětem a mládeži sadu vyřazených skříněk do klubovny v domečku, aby se tak mohly uklidit všechny volné knihy, hry a potřeby k malování. Bratr Šťastný začal první částí plánované údržby západních oken kostela. Jednalo se o odstranění starých nátěrů dřevěných rámů

Zpráva farářky o stavu sboru za rok 2019

Členové Na začátku roku 2019 nás bylo 199. Máme radost, že přibyli noví členové. Byla pokřtěna jedna konfirmandka: Věra Šťastná a dva dospělí: Vladimír Volejník a Jakub Řezáč. Dozvěděli jsme se o úmrtí bratra Karla Nedbala, pravidelného účastníka bohoslužeb. O církevní rozloučení však rodina nepožádala. Pohřeb jsem vykonala jen pro hořátevského člena Stanislava Němce a dalšího člověka, který nebyl členem církve. Dalších 11 členů sboru bylo vypsáno z kartotéky, protože již se nehlásili na svých adresách, někteří zemřeli a my jsme to zjistili až dodatečně. Jak už bylo zmíněno, konala se konfirmace. S Věrkou se ke svému křtu a víře přiznal i Matěj Císař, Pavel Roskovec a Eva Machová (členka bošínského sboru). Svatby byly dvě, ale ne z našeho sboru. K 31. prosinci tedy náš sbor čítal 190 členů. Z toho členů v KS Hořátev 66.

Zpráva za mládež  za rok 2019

Naše mládež se schází přibližně 3-krát do měsíce. Nyní nás je celkem 13 mládežníků. Scházíme se v domečku v průměrném počtu 7. S některými z mládeže se vídáme jen při zvláštních příležitostech. Hlavní částí našich pátečních setkání byly biblické programy. Hodně zpíváme a muzicírujeme. Po probrání tématu někdy následovaly krátké hry či diskuze. 

Zpráva o životě kazatelské stanice v Hořátvi 2019

Život v kazatelské stanici probíhá stále pod vedením naší milé farářky Kateřiny Roskovcové a patří jí za to velký dík. Scházíme se pravidelně k bohoslužbám a k biblickým hodinám. Biblické hodiny v Hořátvi jsou snad až výjimečné. Myslím tím, že jsou živé, uvažujeme a diskutujeme nad bibl. texty. A v poslední době jsou biblické hodiny navštívené nově příchozími, v tom vidíme naději a povzbuzení, že „zázraky“ se dějí.

Novější příspěvky »