Zpráva farářky o životě a stavu sboru v roce 2023

Zpráva farářky o životě sboru za rok 2023

v Nymburce, 24. března 2024

Milí bratři a sestry,

dovolte, abych přečetla svou zprávu o životě sboru v roce 2023.

1. Počet a skladba členů

Sbor měl k 31. 12. 2023 187 členů , což je o 10 členů méně než loni. Částečně je to způsobeno aktualizací kartotéky v Hořátvi, z níž bylo vypsáno 8 členů, kteří se dlouhodobě nehlásili a nemáme tedy o nich žádné zprávy. V další aktualizaci kartotéky je třeba pokračovat. Je to však dost citlivá věc, protože jednak to znamená dohledávat některé nezvěstné na starých adresách a jednak to znamená oslovit lidi, kteří se sice neodhlásili, ale žádný kontakt se sborem je nezajímá. Pro mne i staršovstvo je to dlouhodobý nesnadný úkol.

Křtem přibyla do sboru Amálka Tesařová, která však po maturitě odešla studovat do Brna a protože ani její rodina v Nymburce nebydlí, objevuje se tu nyní jen zřídka.

Do rodin ve sboru přibyli dva novorození synové, Matyáš Hájek a Timotej Roskovec. Mezi členy sboru budou však zapsáni teprve po křtu. Radost z nového života střídá však zármutek nad těmi, kteří nás opustili. Prosím, ve chvíli ticha nyní vzpomeňme na zesnulé členky, sestru Marii Kolářovou, Helenu Cyrusovou a Květu Drahokoupilovou z Hořátve.

Již v tomto roce bych ráda přivítala nového člena, bratra Tomáše Jantače, který je původně z benešovského sboru, ale již dlouho dochází na bohoslužby v Nymburce, kde bydlí. Vítáme jej!

2. Shromáždění a setkávání

Bohoslužby jsme slavili v Nymburce i v Hořátvi každou neděli a o svátcích. Průměrná účast mezi 30 a 40 lidmi a v Hořátvi 7 je přibližně stejná jako loni. Dvakrát v roce jsou bohoslužby zaměřeny také na děti a spojeny se společným obědem. Během roku mě při bohoslužbách zastupovali tito bratři a sestry: Jan Roskovec, Jana Hofmanová, Miroslav Soukup, František Čunderlík, v Hořátvi Jitka Češková.

Kazatelská stanice v Hořátvi funguje v mnoha ohledech velmi samostatně. Srdečně děkuji sestrám, které obětavě připravují kostel k bohoslužbám a vytvářejí vřelé prostředí, kde jsou často vítáni zcela náhodní příchozí. Díky za otevřenou domácnost Jitky Češkové pro biblické hodiny. O jednotlivých událostech uslyšíte od sestry Češkové.

Nyní přejdu k mladší generaci.

Dorostly nám některé školní děti, které přicházejí na páteční vyučování. Zapsáno je nyní 14 dětí. Některé se účastní i nedělní školy. Hodně záleží na rodičích, jestli je přivedou na bohoslužby. Bylo by dobře, kdyby si děti zvykaly světit neděli při bohoslužbách a také se více poznávat i s ostatními členy sboru. Bylo pěkné, že na 4. neděli adventní děti s mladší mládeží účinkovaly při vánoční slavnosti. Na táboře jsme byli opět v Libštátu v počtu 30 lidí. Velký dík zase patří několika starším mládežníkům, jako vedoucím, a Ester i Lie Šárovcovým, že táborníkům skvěle vařily. O svatodušních svátcích byli konfirmováni čtyři mladí lidé, kteří se po celý rok připravovali: Lukáš Halaška, Alžběta Koukolová, Pavel Soukup a Jiří Sýkora. Všichni přešli do mládeže, která se obměnila a omladila. Někteří starší, kteří po léta přicházeli, již mají buď svá zaměstnání nebo se dokonce odstěhovali. Chybí nám zde, ale třeba se někteří ještě vrátí. Nezapomínejme na ně.

Pravidelně se schází malá skupina seniorů, také maminek s dětmi. Občas skupinka lidí k Hovorům o víře. Biblické hodiny pro dospělé se dobře daří v Hořátvi. V Nymburce jsou navštěvovány jen málo.

V červnu jsme pořádali výlet do sboru v Roztokách u Prahy, kde jsme byli krásně přijati. Letos zase evangelíci z Roztok přijedou k nám a my se máme o ně postarat i při nedělním obědu. Bude to 2. června. Partnerský sbor v Kelsterbachu stále jeví zájem o ten náš. Chystá se návštěva u nás v srpnu. Také již tradičně jelo asi 35 lidí do Herlíkovic na společný víkend; pečlivě organizovaný Tomášem Grollem.

3. Pracovníci a služby ve sboru, obětavost

S vděčností informuji o aktivních učitelkách a učitelích nedělní školy. Během roku se jich střídá sedm a skupinu koordinuje Martina Votavová. O blahopřání seniorům pečuje Marta Soukupová. Ve sboru pracuje kantorka, Regina Váchová, která nás při bohoslužbách již naučila několika novým písním. Jsem ráda, že přípravou ke kantorské službě nyní prochází i Saša Koukol. Oba nám také podle potřeby slouží v neděli u varhan; spolu s mým manželem a Liou Venerovou, příležitostně vypomáhá i Jaroslav Wagner. Na kytaru děti doprovází Josef Koláčný nebo Pavel Roskovec. Pěvecký kroužek vede Noemi Koukolová, která s námi nacvičuje písně pro sváteční bohoslužby. Všem těmto hudebníkům za jejich službu upřímně děkuji.

Na tomto místě srdečně děkuji všem členům staršovstva. Jmenovitě bratru kurátorovi Pavlu Hamtákovi za jeho věrnou a vždy laskavou spolupráci a místokurátorovi Tomáši Grollovi. Tomáš již nějaký čas nese hlavní zátěž organizace v přípravách na rekonstrukci fary i při hledání nového faráře. Věřím, že ani nadále na to nebude sám a prosím, abyste se podle možností zajímali a účastnili prací, které s tím budou spojené. Děkuji i hospodáři, bratru Jindřichovi Šťastnému i svému manželovi za ochotné řešení náhlých technických problémů.

Děkuji všem, kteří pomáháte při nejrůznějších příležitostech. Sbor by nemohl fungovat bez takových služeb jako jsou technická údržba, příprava a obsluha při pohoštění hostů i domácích, brigády na velké zahradě. A samozřejmě finanční podpora, kterou umožňujete sboru jeho samostatnou existenci. Víc a víc se přibližujeme roku 2030, kdy již příspěvek státu z restitucí nebude žádný. Dosud je to každoročně méně a méně, ale přece jen ještě malou část platu církevních zaměstnanců čerpáme z těchto restitučních peněz. Je třeba, abychom se vědomě připravovali na úplnou odluku církve od státu a stalo se samozřejmostí, že každý dospělý člen církve, který má nějaký příjem, počítá s pravidelným příspěvkem také pro svůj sbor a další celocírkevní služby, jako je třeba podpora Diakonie nebo stavební fond Jeronýmova jednota. Děkuji vám, kteří nesete tyto závazky, i když je to bohužel menší část členů. Ale vaší obětavostí jsou drženi všichni. Podrobněji vám o financích bude referovat sestra účetní, Jana Kinclová. Janě velice děkuji za náročnou práci, kterou dělá naprosto dobrovolnicky. Vážím si toho. Stejně i práce sestry pokladní Šárovcové, která také musí být pravidelná a pečlivá. Dík patří i sestrám revizorkám, které vše kontrolují, Marii Řezníčkové a Lie Venerové.

4. Ekumena a další činnost

I loni byla řada událostí, které jsme konali spolu s nymburskou ekumenou: dvoje bohoslužby, akce Česko čte Bibli a Tichá hodinka před svátky. Pro město jsem měla adventní promluvu při rozsvěcení stromu na náměstí.

Na závěr chci našemu sboru popřát radost ze společného života víry. A vědomí, že nic nás nemůže odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Kateřina Roskovcová