Vánoční Posel 2019

Vánoční evangelium podle Lukáše 2,1-14

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě.

Podívejme se na tu známou radostnou zprávu o narození Spasitele Ježíše Krista pohledem, jaký nabízí evangelista Lukáš. On do toho dění zapojil doslova celý svět. S jeho pozemskými i nebeskými sférami. Lidé! Posluchači! Čtenáři! Slyšte, tato zpráva má celosvětovou důležitost a význam. Ten svět, o kterém tu slyšíme, vypadá docela jako ten náš. Římský císař vydá nařízení a lidé ho poslechnou. Dohlížejí na to správcové provincií, jako Quirinius v Sýrii. Celý svět se dá do pohybu a to, co světem hýbe, je vůle mocných. Tak to bylo tehdy a tak je to i dnes. A přece: Lukáš nám ukazuje, že nad tou vůlí mocných, kteří svými rozkazy hýbou světem, je ještě jiná vůle, dobrá vůle Boží. Ukazuje, jak ten pohyb celého světa, v němž na první pohled šlo hlavně o peníze – „soupis lidu“, to byla evidence daňových poplatníků – ve skutečnosti posloužil naplnění Božího slibu, že v Betlémě se narodí někdo, kdo lidem přinese pomoc a naději – spasitel z rodu Davidova.

Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.

Narodil se. Jak? Přece jako dítě, jak jinak? Zvláštní dítě? Ano. Tohle dítě bylo zvláštní tím, že se narodilo jaksi v provizoriu. Prvorozený syn – ale v chudých jeslích. Pro nás je to však vlastně radostné poselství: ačkoli pro něj nebylo „místo pod střechou“, přece přišel.

A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“

Pastýři a andělé, na zemi i na výsostech. Tohle narození je radost pro všechny. Pro všechny se v něm ukazuje Boží sláva, tedy skutečnost, že Bůh je a je přítomen. Nemá být pochyb: to dítě je spasitel, zachránce a pomocník pro všechny. „Kristus Pán v městě Davidově“, mesiáš z Davidova rodu – tedy právě tak, jak to Bůh kdysi dávno slíbil. To je asi to první, co se tu ukazuje a co už samo o sobě je pomocí a radostí: Bůh je věrný. Svá zaslíbení plní. Podivuhodně, jinak a jindy, než si třeba představujeme, ale plní. Toto v Betlémě, byť do krmelce narozené dítě, které samo ještě nic nezmůže, to dosvědčuje, potvrzuje. A k té Boží věrnosti patří, že má v lidech, tedy také v nás, „zalíbení“. Že to zalíbení neztratil, ačkoli proto měl a má mnoho důvodů – však i my sa­mi, zejména pokud jde o druhé, to zalíbení v lidech často ztrácíme. Bůh ne. Poslal svého spasitele i tam, kde pro něj nebylo místo. Z toho plyne ten pokoj na zemi.

A tedy také velká vánoční radost. Také my a také letos se k ní můžeme připojit. Nebeské „zástupy“ to začaly, ale evangelista i všichni další svědkové víry zvou i nás, abychom se ke chvalozpěvům a oslavám přidali.

Modlitba: Sláva na výsostech Bohu! Tak tě, svatý Bože, chválíme i my a děkujeme ti, žes nás nenechal vězet v hříchu a smrti bez pomoci. Poslal jsi za námi svého Syna, aby nás vykoupil a daroval pokoj a radost. Dopřej tyto dary celé naší zemi, prosíme. Od nejvyšších po nejnižší, až po ty nejchudší bez domova a bez zastání. Buď s nimi, tak jako jsi byl s Josefem a Marií i s pastýři. Amen.

Píseň: Čas radosti veselosti (EZ 293)

Milí bratři a sestry,

třeba Vám ta malá sváteční pobožnost na předchozí stránce poslouží ve Vašich domo­vech a potěší Vás vánoční radostí. Srdečně zveme k následujícímu adventnímu a vánočnímu programu ve sboru. A těšíme se na Vás!

Kateřina Roskovcová, farářka Pavel Hamták, kurátor

Adventní a vánoční události

Adventní koncerty v evangelickém kostele v Nymburce

neděle 8. prosince od 16:00 pěvecký sbor Hlahol

sobota 14. prosince od 19:00 trubka a varhany: Karel Mužátko a Matěj Bok

úterý 17. prosince od 19:00 skupina Suchá větev

Vstupné na všechny koncerty je dobrovolné

Kostel v Hořátvi

neděle 1. prosince (1. adventní) od 17:00 Rozsvěcení stromu a besídka místní mateřské školy

Bohoslužby

neděle 22. prosince (4. adventní) od 10:00 dětská vánoční slavnost. Budou uvedeny dvě hry: Ťukání (pro nejmenší) a Kdo tu má narozeniny? (pro starší děti a mládež). Nadílka pro děti ze sboru i z dětského domova.

středa 25. prosince (Boží hod vánoční) bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně a sbírkou na bohoslovce a vikariát: Hořátev 8:30, Nymburk 10:00

čtvrtek 26. prosince (sv. Štěpána) bohoslužby v Nymburce 10:00 káže Jan Roskovec

úterý 31. prosince (sv. Silvestra) od 17:00 beseda na nymburské faře s pohoštěním

Co je nového?

Revidované znění Apoštolského vyznání

V souvislosti s připravovaným novým zpěvníkem letošní synod jednal také o znění Modlitby Páně a starobylých vyznání víry, tzv. Apoštolského a Nicejsko-cařihradského. V případě Apo­štol­ského vyznání se usnesl na revizi jeho znění, která je činí srozumitelnějším v dnešním jazyce. Toto znění si postupně chceme osvojit také v našem sboru. Text zde uvádíme se změnami vyznačenými tučně:

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

Návštěva partnerů z Německa 13.–16. prosince

Již po třetí nás navštíví zástupci partnerského sboru z Kelsterbachu u Fankfurtu. Loni jsme u nich byli my – dospělí i mládež. Mezitím si vyměňujeme informace o životě obou sborů a sdílíme radosti i starosti. Náš sbor přijal také finanční pomoc na opravu střechy hořátevského kostela. Letos v prosinci přijede šest bratří a sester a stráví u nás několik dní.

Zde je program jejich pobytu. Sobota: cesta do Prahy, 17:00 večeře s členy sboru ve sborovém sále, rozhovor o církvi i životě ve společnosti v Německu a u nás, 19:00 koncert v kostele (Nymburk). Neděle: společné bohoslužby, oběd v rodinách, 17:00 pobožnost v hořátevském kostele, pohoštění na faře v Hořátvi

Zveme vás k účasti na překládaných rozhovorech s partnery i k pomoci s pohoštěním. Případné změny v programu budou hlášeny.

Mimořádné sborové shromáždění 5. ledna 2020

Na neděli 5. ledna 2020 svoláváme mimořádné sborové shromáždění, které má schválit prodej fary v Hořátvi. O záměru faru prodat se sbor usnesl již dříve, teď však je ještě třeba schválit konkrétní kupní smlouvu. Shromáždění začne ve sborovém sále v Nymburce hned po bohoslužbách.

Shromáždění v kazatelské stanici Hořátev se budou dále konat, jak jsme byli zvyklí a srdečně k nim zveme! Místo, kde se budeme shromažďovat, bude hlášeno v ohláškách a na webových stránkách sboru. V prvních měsících roku to bude velmi pravděpodobně ještě na faře. S budoucím majitelem jednáme o prozatímním podnájmu.

Budoucnost sboru

V celé naší církvi se již nějakou dobu vedou zaujaté debaty o budoucnosti. Na podnět synodu byl vypracován strategický plán církve, který navrhuje řadu témat, kterými by se sbory měly zabývat v rozhovorech svých členů. Odkaz naleznete na webových stránkách sboru. I každý sbor by měl vypracovávat plán vlastního rozvoje. Základní otázkou je, zda jsme dostatečně otev­řeným společenstvím, kam mohou přijít noví lidé a dozvědí se tu to podstatné o Ježíši Kristu. Dále je třeba se ptát, zda jsme společenstvím, které i v příštích letech bude moci mít svého faráře či farářku. Jinými slovy: budeme schopni z vlastní obětavosti udržet farářské místo, nebo se budeme muset spojit s nějakým dalším sborem?

Jako všude rostou i v církvi náklady na provoz. Úměrně tomu by měla stoupat i obětavost členů. Náš sbor má 176 salárníků, to znamená lidí, kteří mají nějaký příjem. Ale jen 73 z nich salár skutečně platí. Částka, kterou by členové sboru měli přispívat, není neúnosně vysoká, nicméně je vyšší, než většina z nás platí: církevní řády doporučují 2–5 % z celoročního příjmu. Kdyby se to podařilo uskutečnit, sbor by žádné finanční starosti neměl. 

Jsme rádi, že až do letošního roku jsme mohli odvést všechny povinné platby a zatím zachovat farářské místo. Výše odvodů se však bude do roku 2030 citelně zvyšovat. Po tomto roce již skončí výplata restitučních náhrad od státu a finanční zajištění církevní práce bude jen na nás. Mezi lety 2019 a 2020 dojde ke zvýšení odvodů o 23 %. Minimálně o stejné procento by se tedy měla zvýšit i naše obětavost.

Pro zajištění činnosti sboru je ideální hrazení saláru na základě trvalého příkazu přímo na účet sboru 203157120/0600. Jako variabilní symbol se uvádí datum narození. Kromě salárů a darů na zajištění samotné existence sboru přijímáme i tzv. účelové dary Pro hořátevskou modlitebnu je možné platit dary na transparentní účet č. 224137946/0600. Ještě nás tam nějaké investice čekají a zároveň splácíme půjčku 750 000 Kč.

Sledujte www.modlitebna.cz.

Za každý dar nad 1000 Kč může být vydán doklad sloužící ke snížení daňového základu.

Posel v pdf zde: Posel-2019-advent