Vánoční Posel 2016

A hle, hvězda na východě šla před nimi, 

až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě.

Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí

Matouš 2,9–10

Milí bratři a sestry!

Vánoce už zase klepou na dveře – uteklo to, říkáte si možná. Anebo také: to zas byl rok! Na jeho počátku jsme si ledacos přáli – ale teď si jen povzdechnete: mnoho pokoje nebylo, starostí neubylo A když se podíváme po světě: nekončící válka na Ukrajině, boje v Sýrii, další teroristické útoky v Evropě i ve světě, další lidé na útěku, zemětřesení – raději nebudeme v tom výčtu pokračovat! A co nás čeká v příštím roce? Žádný z nás neví, kam povede jeho cesta. Budoucnost je otevřená a kolik máme sil, abychom bojovali se zlem a postavili se na stranu dobra?

Na prahu adventu však znovu smíme slyšet o pokoji. A o Vánocích o radosti a potěšení. Dobrou zprávu evangelia o Boží blízkosti. Dobré zprávy potřebujeme! Evangelium je obsaženo i v tom známém vánočním příběhu o hvězdě, která dovedla mudrce až do Betléma. V Betlémě ovšem nenašli dojemnou pohodu, s níž si mnozí vánoce spojují. Všimněme si letos jednoho detailu v tom Matoušově příběhu: té hvězdy, za kterou se mudrci od Východu vydali. Šli za ní, aniž by znali cestu. Nevěděli, kam je zavede. Na své cestě se potkali i s lidskou bídou, lží a nenávistí, politickou touhou po moci – tu zde předvedl král Herodes. Jeho zájem o narozeného krále měl strašlivé následky! To ukazuje, že Boží cesta za námi na zem nevede virtuálními dráhami, ale je opravdu „zemitá“. Hned jak se Mesiáš narodil, už mu strojili úklady a kladli odpor. Hvězda odkazuje ke světlu, které přichází shůry, ale právě to světlo přišlo na zem, aby nám tu svítilo srozumitelně v podobě člověka, Ježíše, kterého můžeme následovat, a tak se ve světě orientovat.

Hvězda zůstala stát na místě, „kde bylo to dítě“. A mudrcům, kteří dítěti přišli vzdát hold to způsobilo radost. Hvězda zůstala stát nad Tím, kdo nám ukazuje cestu k životu. Jeho světlo proráží temnotu. Jeho evangelium se stane jako ta hvězda světlem do našich temnot a zmatků a bezradnosti. U Něj zůstaňme, neboť radostná zvěst o Bohu, který se stal člověkem, platí, ať mocní a vládci tohoto světa provádějí cokoli. S Ním a za ním putujeme v důvěře, že On nám dá potřebnou sílu a dovede nás k dobrému cíli. Již na cestě se nás ujímá a dává nám poznat velikou radost navzdory všem nejistotám života.

Tuto uzdravující a zachraňující radost Vám přejeme pro letošní svátky a také pro následující rok 2017. Přijďte se jí nechat potěšit ve vánočních shromážděních svého sboru. Srdečně Vás všechny tímto dopisem zveme!

Kateřina Roskovcová, farářka Pavel Hamták, kurátor

Bohoslužby ve vánočním období

neděle 25. prosince  Boží hod vánoční

Hořátev (na faře) 8:30, Nymburk 10:00: bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně, sbírka na bohoslovce a vikariát

pondělí 26. prosince druhý svátek vánoční

bohoslužby pouze v Nymburce od 10:00

neděle 1. ledna 2017, Nový rok

Hořátev 8:30, Nymburk 10:00: bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

Co je nového v Nymburce?

Bezesporu událostí posledních dní je pro nás znovu otevřený kostel. Po čtyřech a půl měsících jsme se mohli ze sálu znovu přesunout do kostela, kde již funguje instalované podlahové vytápění. Bylo to na první neděli adventní, kdy jsme slavili bohoslužby s oběma svátostmi  pokřtěn byl syn rodičů Ruisových, Richard.

Jsme vděčni Pánu Bohu, že nám pro náročné stavební dílo, které zavedení nového vytápění představovalo, dopřál zdar. Není to samozřejmost, když firmy pracují poctivě a jednají slušně; a to se opravdu dělo! Není to samozřejmost, když na každou vyhlášenou brigádu přijde dostatek dobrovolníků a ochotně pracují – doslova v horku léta i v nepohodě podzimu! A není to samozřejmost, když se daří shromažďovat prostředky na zaplacení. Jak to bývá, i toto dílo patrně přesáhne svůj rozpočet. Vedle smluvních cen dvou hlavních firem – topenářské a podlahářské – se přidaly nutné opravy a malování stěn, dláždění, nová instalace zesilovacího zařízení, stavba nového soklu, do něhož je topení skryto. Podrobný rozpis prací i cen již brzy najdete v kostele na nástěnce. Poslední práce nás však ještě čekají. Prosíme, neochabujte ve své obětavosti a ochotě pomáhat.

…a v Hořátvi?

Mile nás překvapila iniciativa rodačky, paní Jany Dvořákové, která v datu místního posvícení zorganizovala „den otevřených dveří fary i kostela.“ Záměrem bylo také přiblížit a vysvětlit veřejnosti, proč je kostel v současné době jinak zavřený, co je v něm potřeba opravit. Předvedli jsme také, jak místní evangelíci používají v současnosti faru. Sestry v kazatelské stanici se aktivně zapojily a připravily v sále bohaté občerstvení. Podstatnou částí programu na faře byl výborně připravený výklad bratra Jiřího Hofmana, který v prezentaci představil poškozené části krovu kostela i jejich možnou záchranu. Přítomen byl pan Ivan Němec, ředitel nadačního fondu ProLiberec. Máme naději, že nám pomůže kontaktovat potřebné odborníky a vyjednávat o dotacích i dalších formách podpory na opravy, které pro jejich nákladnost bude možno uskutečnit jen po částech. Ve vyzdobeném kostele potom zahrála na varhany paní Pavla Šormanová a spolu se sestrou farářkou vyprávěla o historii kostela i sboru slečna Veronika Kadeřábková. Při charitativní sbírce návštěvníci shromáždili 10 000 Kč na opravu hořátevského kostela, vzácné toleranční památky (postaven byl v roce 1792). Všem, kteří si tímto dobročinným způsobem posvěcení kostela připomněli, patří naše velká vděčnost!

Příspěvky na práci sboru

S chýlícím se rokem si dovolujeme připomenout všem členům sboru zaplacení saláru. Tento příspěvek na potřeby sborové práce můžete posílat na účet u Moneta Money Bank č.: 203157120/0600, jako VS Vaše rodné číslo, zpráva pro příjemce: salár, případně Jeronýmova jednota (JJ je na celocírkevní stavby).

Stále podporujeme žáka Tomala Biswase z Bangladéše. V kostele je kasička, nebo na účtu VS 28. Měsíčně Tomalovo školné i s jídlem a uniformou stojí našich 650,- Kč. Prosíme, nezapomínejte na něho.

Na opravu kostela v Hořátvi můžete dlouhodobě přispívat na účet s VS 28. Pro výměnu topení v Nymburce je přiřazen VS 16.

Peníze je také možné složit v hotovosti po nedělních bohoslužbách proti potvrzení; v Nymburce u sestry pokladní Šárovcové, nebo Češkové v Hořátvi. Jim také je možné předat příspěvky na nadílku pro děti při dětské vánoční slavnosti.

Kalendář pravidelných shromáždění

Neděle: bohoslužby v Hořátvi na faře 8:30; v Nymburce v kostele 10:00

Pondělí, poslední v měsíci: setkání rodičů s nejmenšími dětmi na faře 16:30

Úterý: biblická hodina pro starší děti (od 6. třídy) na faře 14:00; první v měsíci biblická hodina v Nymburce na faře 18:00 a schůze staršovstva 19:00

Středa, třetí v měsíci: setkání seniorů v domečku 14:30

Čtvrtek: biblická hodina v Hořátvi na faře 18:00

Pátek: biblická hodina pro děti v domečku 14:45, schůzka mládeže 18:00

Pro pastorační rozhovory, přípravu ke křtu, k svatbě i žádosti o pohřební rozloučení je sestra farářka k dispozici kdykoli na faře, nejlépe po telefonické domluvě (737 814 404, 325 512 766).

Kalendář nejbližších událostí

15.prosince (čtvrtek): koncert na hořátevské faře, Chorea Poděbrady, od 18:30

18. prosince (4. neděle adventní): dětská vánoční slavnost v nymburském kostele, „Mudrci od východu“, nadílka pro děti ze sboru i z dětského domova

31. prosince (sobota): silvestrovská beseda na faře v Nymburce, od 17:00

22. ledna 2017 (neděle): ekumenické bohoslužby v nymburském kostele, od 17:00, pohoštění v sále

29. ledna (neděle): koncert souboru Musica florea v nymburském kostele, od 19:00.

Posel v tištěném formátu.