Vánoční Posel 2022


„Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť, co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“
(Mt 1, 20b–21)

Milí přátelé, čtenáři,

také díky důvěře Josefa, v níž uposlechl tu podivnou andělskou výzvu „neboj se přijmout…“, byl připraven pozemský domov pro přicházejícího Spasitele. Jméno „Ježíš“ znamená „vysvobození“. Přesněji, to hebrejské Jóšua je celé vyznání: „vysvobození je Hospodinovo.“ Vysvobození přinesl ten, jehož narození si opět budeme připomínat. Vysvobození z hříchů. To je ohrožení, které nám většinou nepřipadá tak nebezpečné. Ale bibličtí svědkové nám ukazují, že to je právě skutečnost, která kazí naše lidství v jeho jádru. 

V posledních letech přicházejí vánoční oslavy do doby velikých otřesů. Dva roky nás sužovala zákeřná nemoc, letos v našem nedalekém sousedství lidé trpí a umírají ve zbytečné a nespravedlivé válce. Těžko můžeme Vánoce slavit jako svátky pohody, jak jsme si možná zvykli. Ale jako připomínku narození spasitele, vysvoboditele je slavit můžeme i teď. 

To „neboj se přijmout“ vypovídá o zvláštním, podivném způsobu Božího jed­nání. Ježíšův příběh je od počátku opředen pochybnostmi, nejistotou. Své přijetí si nevynucuje, ale povzbuzuje nás k němu, tak jako anděl povzbudil Josefa. Bůh se nám v Ježíši tak přiblížil, že se zdá neuvěřitelné, že by to opravdu mohl být Bůh. Ale je to on, rozpoznatelný ve své neodbytné lásce a neumdlévající věrnosti. Syn Boží vstoupil do naší nejistoty, to si o Vánocích připomínáme. Přijmou jej lidé? Přijme jej Marie? Přijme jej Josef? Přijmou jej v Betlémě, v Nazaretě, v Jeruzalé­mě?

„Neboj se přijmout to dítě,“ smíme slyšet s Josefem i my. Kdo ho přijme, ten se pak nemusí bát. Otevřme mu svá srdce a přivítejme ho!

Milí bratři a sestry, srdečně vás zvu do svátečních shromáždění ke slyšení vánočního evangelia i do společenství církve u Kristova stolu.

Vaše farářka, Kateřina Roskovcová

Sváteční bohoslužby a setkání

4. adventní neděle (18. prosince)
dětská vánoční slavnost v Nymburce od 10:00

Program: mladší děti – pásmo vánočních básniček (autorka Veronika Grollová) a písniček, starší děti– vánoční hra Probuzený správce (autor Günter Riedel), nadílka pro děti ze sboru, dětského domova i případné návštěvníky

Boží hod vánoční (neděle 25. prosince)
bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně 

v Hořátvi v 8:30, v Nymburce v 10:00. Sbírka bude na bohoslovce a vikariát.

2. svátek vánoční (sv. Štěpána, pondělí 26. prosince)
bohoslužby pouze v Nymburce od 10:00 

slouží Jan Roskovec

Silvestr (sobota 31. prosince)

Srdečně zveme na faru poslední den v roce. K rozloučení se starým rokem 2022 a k besedě při silvestrovském pohoštění se sejdeme v 17 hodin. Nabízíme dovoz autem. Přihlaste se. Příspěvky k pohoštění stačí přinést s sebou, ne předem.

Nový rok (neděle 1. ledna 2023)
bohoslužby s vysluhováním večeře Páně 

V Hořátvi v 8:30 a v Nymburce v 10:00. 

Ekumenické bohoslužby: neděle 22. 1. 2023

V lednu jako obvykle v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů pořádají všechny čty­ři nymburské církve bohoslužby s modlitbami za jednotu. Konat se budou v našem kostele v Nymburce od 17 hodin. Po bohoslužbách připravujeme vždy pohoštění v sále. Přijďte také prožít tuto vzácnou příležitost!

Vánoční nadílka

I letos sbor přispěje dětem na vánoční nadílku. Každé dítě dostane balíček pochutin s osob­ním překvapením. Kromě balíčků celá nedělení škola dostane knížky jako základ do budoucí Knížkovničky, odkud si budou moct půjčovat knížky domů, nebo je společně číst na biblických hodinách. Část prostředků také použijeme na pořízení „skutečného“ dárku – živé ovečky, kterou prostřednictvím Člověka v tísni dostanou potřební ve světě. Pokud se chcete finan­čně podílet na krytí nákladů souvisejících s vánoční nadílkou, můžete prostřednictvím sbírky v kostele.

Díky za dary a dárky

Při oslavě jubilea hořátevského i nymburského sboru se 9. října podařilo shromáždit 10 187 Kč pro bývalou obyvatelku sborového „domečku“, Zlatu Nebotovou. Osmiletá dívka má těž­kou cukrovku. Za tyto peníze mohla její matka koupit dva senzory glukózy, které jsou nutné pro fungování inzulínové pumpy, na které je Zlatka závislá. Své srdečné díky vzkazují Nebotovi do našeho sboru již opět ze svého domova na Ukrajině.

Další dvě děti, Daša a Arťom z Oděsy, které v Nymburce dosud pobývají, mo­hou díky prostředkům ze sbírky, kterou sbor pořádal, chodit na kroužek kreslení. Moc si to chválí. Díky dárcům! 

Další poděkování patří dětem ze sboru, které již po několikáté k svátkům vyrobily malé dárečky pro dlouhodobě nemocné lidi v nymburské nemocnici. Kaplanka, paní Lorenzová, dárky předala a vyřizuje, že opět udělaly pacientům velkou radost.

Děkujeme také za příspěvky pro Taniu Baydia z Bangladéše. Na internátní škole může studovat z poloviny díky darům sestry Martiny Havelkové a z poloviny díky darům sboru. Tato pomoc je dlouhodobá, proto stále prosíme o vaši obětavost. V kostele je kasička a měsíčně je Tanie odesíláno 475 Kč.

Modlitba za nemocnici

Nemocniční kaplanka, Petra Lorenzová, organizuje jednou za měsíc modlitby za nymburskou nemocnici. Pokaždé je včas oznámeno, v kterém kostele se večerní modlitba koná. Nejbližší příležitost bude v Husově sboru, v pondělí 12. prosince od 17 ho­din. Srdečně vás k této příležitosti zveme!

Další program ve sboru

Ve sboru jsou i v týdnu různé příležitosti k setkávání, ke čtení Písma a jeho výkladu, k modlitbám, ke zpěvu… Jste srdečně zváni! Termíny jednotlivých setkání všech generací získáte na internetových stránkách sboru www.nymburk.evangnet.cz nebo ve skříňce na ulici, či telefonátem.

Nedělní besedy i v zimě

jsou novou příležitostí, jak po bohoslužbách ještě zůstat spolu, lépe se poznávat a sdílet své zkušenosti, radosti i starosti s ostatními. Každou druhou neděli v měsíci vytopíme a otevřeme sál za kostelem („presbyternu“). Srdečně zveme k besedě s malým pohoštěním! Každý může přispět, jak dovede a může.

Pastorace

Nabízíme soukromá setkání se sestrou farářkou. Ráda přijde do vaší domácnosti a vyslechne, co máte na srdci. Může posloužit malou pobožností se čtením z Písma a modlitbou. Nemocným je možné vysluhovat večeři Páně doma. Pastorační návštěva jako obyčejné popovídání ale i jako vyznání svých vin a modlitba za smíření je možná také na faře po domluvě.

Výdaje a příjmy sboru: spolu to zvládneme!

Ceny rostou, vše zdražuje. A k tomu přechod k samofinancování. Personální fond (na platy kazatelů) bude vyšší o 75 tis. Kč, tj. meziročně o 30 %., repartice (příspěvek na seniorátní a celocírkevní administrativní náklady) o 10 tis. Kč, tj. o 20 %. Kvůli in­flaci určitě porostou provozní náklady a náklady na údržbu. S výdajovou stranou toho moc udělat nemůžeme. 

A co příjmová strana? Zvedáme nájemné v bytě o inflaci a ve sborových prostorách tak, aby nám aspoň pokrylo náklady na energie. Ale přišli jsme o nájemníka v presbyterně v podobě Cílkovy domácí ško­ly. Dotace? Nedaří se nám připravit vět­ší projekt a podat žádost o dotaci ať už círk­vi, nebo státu. Realizujeme alespoň seniorátní mikroprojekty v jednotkách tisíců Kč, které jsou zaměřeny na podporu rozvo­je sboru. A poslední, co zbývá, jsou pravidelné saláry a dary. Zde jsme vděčni za setrvalý mír­ný nárůst obětavosti meziročně o 10–15% a věříme, že trend bude pokračovat. Konec roku 2022 naznačí, jak na tom jsme. 

Vícezdrojové financování spolu s nárůstem obětavosti jeho členů je podmínkou pro zachování kazatelského místa a dlou­ho­dobý rozvoj sboru.

Číslo účtu sboru: 203157120/0600