Velikonoční Posel 2023

Ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. „Ježíš řekl: Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ (…) ten druhý řekl: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ (Lukáš 23,33–43)

Milí bratři a sestry, 

tentokrát vás chci pozvat k pohledu na svět od Ježíšova kříže. Nebo přímo „z Ježíšova kříže“, jak nám jej podává evangelista Lukáš. Dosvědčuje nám velkopáteční příběh o Bohu, který je s námi v bolestech a v trápení, v hříchu i v mdlobách, ano i ve stínu smrti. Mluví ke všem velmi milostivě a nadějně. Nám se možná většina těch, kteří tehdy na Golgotu přišli, nelíbí. Ale pokud sami přihlížíme nezúčastněně či dokonce odtažitě, připravujeme se o radost evangelia, která právě tady překvapivě začíná. Na té sbírce lidí přítomných při ukřižování vidíme, že každý, i ten nejhorší lidský hřích, může být odpuštěn. Ba právě, jen odpuštěn! Na nápravu totiž sami nestačíme, to zlé nejsme schopni odčinit. A každý, kdo touží po odpuštění, v každé době, může sám sebe vidět pod Kristovým křížem.

Z něho se Ježíš modlil za všechny: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ Může nás až pohoršit, že se ta prosba týká i těch, kteří o odpuštění nestáli. Vojáků, kteří poslušně plnili rozkaz, když Ježíše vyzvedli na dřevo kříže, a vzápětí losovali o jeho šaty. Vážených členů rady, kteří Ježíše vydali do rukou Římanů. Bezejmenného zástupu lidí, kteří jen stáli a dívali se a na nic se nezmohli. A nakonec i těch dvou zločinců, kteří byli ukřižováni po Ježíšově pravici i levici, oni ovšem po právu. 

Ježíšova slova připomínají laskavou shovívavost vůči dětem, které páchají cosi zlého, ale přitom nic nechápou. Protože, kdyby byli věděli a rozuměli, „nebyli by Pána slávy ukřižovali,“ jak říká apoštol Pavel (1. Korintským 2,8). Lidskou hříšnost a nevědomost obrací Bůh v záchrannou událost, která bude mít dosah pro všechny věky. To, co vykonal Syn člověka na Golgotě, bude tím nejdůležitějším pro existenci celého světa.

Boží láska k lidem vrcholí na Ježíšově kříži. Nepodlomí ji ani výsměch či lhostejnost lidí kolem. Za ně, za nás, za všechny tam Ježíš umřel. A abychom viděli, že ta Boží pomoc je připravena opravdu pro každého, napsal tu Lukáš prosbu jednoho ze zločinců, který Ježíše prosil o odpuštění doslova na poslední chvíli: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ – A Ježíš ho ujišťuje: „Amen pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“

Dopřejme tedy i o letošních Velikonocích sluchu těm slovům o Bohu, který svojí solidaritou otevírá člověku dveře svého království – „a ty dveře nikdo nemůže zavřít.“ (Zjevení 3,8) Jsou otevřeny opravdu pro každého a hříšníci jimi vcházejí. To nám o svátcích připomene jeho stůl. Nikdo není hoden, a přece všichni mohou. Tak jako ten zločinec zaručeně neměl právo pomýšlet na ráj – a přece se na svém popravišti setkal s tím, kdo jej tam uvede.

Toto Kristovo pozvání vyřizuji každému z vás. A budete vítáni také ve společenství sboru při bohoslužbách i při dalších událostech, o kterých se v tomto Poslu dočtete.

Přeji požehnané Velikonoce Vám i Vašim rodinám.
Kateřina Roskovcová, farářka

Bohoslužby o Velikonocích

Velký pátek 7. dubna

Hořátev 8:30, Nymburk 18:00: bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně

Neděle Vzkříšení Páně 9. dubna

Hořátev 8:30, Nymburk 10:00: bohoslužby se svátostí křtu a vysluhováním večeře Páně a připomenutím křestní smlouvy. Chrámová sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty bude letos věnována do sboru v Libčicích nad Vltavou na vestavbu farářského bytu ve sborovém domě. Více si přečtěte v letáku Jeronýmovy jednoty.

Velikonoční pondělí 10. dubna

bohoslužby v Nymburce 10:00, slouží br. Jan Roskovec

Chystané události

Česko čte Bibli 3. dubna, od 12:00

Zveme na akci, která se již v Nymburce stala tradicí, pořádanou čtyřmi místními církvemi. Přijďte v pondělí před Městskou knihovnu a zkuste si číst z Písma na veřejnosti. Nebo se jen zaposlouchejte do předčítání jiných spoluobčanů. Při slavnostním zahájení se zástupci města si připomeneme 400. výročí nejznámější práce J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce

Jarní tvoření 3. dubna, od 18:00

V pondělí navečer také můžete přijít do presbyterny vyrobit velikonoční výzdobu. Materiál i inspiraci si berou na starost tři pořadatelky: Adéla, Jana a Radka. Platí se pouze materiál. Bude vítáno, když se předem přihlásíte. Kontakt: radka.roskovcova@gmail.com 

Koncert 4. května, od 19:00

Ve čtvrtek večer zveme na koncert souboru Musica florea v našem nymburkém kostele. Na programu bude „moravská extravagance“: Carlo Tessarini a Carlo Zuccari.

Výlet 21. května

Na tuto neděli chystáme výlet do nejmladšího sboru ČCE v Roztokách u Prahy. Po společných bohoslužbách (10:30) půjdeme procházkou na Levý Hradec, kde bude smluvena prohlídka kostela. Informace o dopravě a o obědu včas oznámíme. Hlavním organizátorem výletu je Jakub Řezáč.

Noc kostelů 2. června, od 18:00

I letos zveme na páteční večer do našich kostelů v Hořátvi i v Nymburce. Program s prohlídkami, zpěvem, koncertem a tak dále, bude včas k dispozici.

Letní tábor 1.–8. července

S dětmi se letos vracíme na faru libštátského sboru. Počet míst je omezený na 30. Kdo chcete děti poslat, proto neváhejte a pište sestře farářce. Tábor opět začíná v sobotu večer a končí následující sobotu ráno.

Sbírky a hospodaření

Děkujeme vám všem, kdo jakýmkoli způsobem sbor podporujete: modlitbami, svou prací i finančně. V roce 2022 jsme vybrali celkově vyšší částku na salárech, avšak počet platících salárníků se snížil. Zužuje se tak skupina lidí, kteří nesou veškeré závazky a potřeby, které máme. Prosíme, nezapomínejte na tuto svou odpovědnost. Řády ČCE doporučují odevzdávat na práci církve 2–5% z čistého ročního příjmu. Samozřejmě i jakákoli jiná výše hmotné podpory je pro sbor pomocí. Ideálním způsobem hrazení saláru jsou pravidelné měsíční platby (trvalý příkaz) na účet sboru 203157120/0600.

Podrobné zprávy o hospodaření i rozpočet na tento rok najdete na internetových stránkách sboru v rubrice „sborová shromáždění“.

Program v týdnu

– je nejlépe ověřovat si vždy aktuálně na těchto webových stránkách v rubrice Ohlášky, nebo v kostele ve výtisku ohlášek pověšených na sloupu.

Bohoslužby pravidelně v Hořátvi v kostele v 8:30, v Nymburce v 10:00. 

Nabízíme dále biblické hodinyvyučování dětí, schůzky rodičů s nejmenšími, schůzky mládeže, konfirmační cvičení, křestní katechezi, schůzky seniorů, Hovory o víře

Sestra farářka nabízí pastorační rozhovory osobně, po telefonu (737 814 404) nebo písemně elektronickou poštou (nymburk@evangnet.cz). 

Můžete si vyžádat vytištěná kázání, církevní časopisy, knihy ze sborové knihovny. V případě nemoci vám je ochotní dobrovolníci dovezou.