I. Požehnaný počátek sborové a stavební činnosti před sto lety

Konec církevního roku a advent v roce 1897 znamenal vyvrcholení snah našich předků o ustavení vlastního sboru a postavení kostela. Všechny dokumenty té doby zrcadlí radostné očekávání, nadšení a obětavost. Dne 11. listopadu 1897, tedy 16 měsíců od podání žádosti, dochází prostřednictvím superintendence české na seniorský úřad dopis. Senioru a chlebskému faráři Janu Janatovi se v něm mimo jiné sděluje, že „C. K. evangelická vrchní církevní rada zřizuje svým usnesením ze dne 8. listopadu ve městě Nymburce evangelický farní sbor helvetského vyznání“.

V neděli 28. listopadu proběhla volba staršovstva a jeho funkcionářů. Kurátorem byl zvolen Karel Kulich, místokurátorem Jan Tachecí, zapisovatelem Štěpán Šimáček. Dalšími presbytery se stali Jan Šulc a Václav Málek a pokladníkem mimo staršovstvo Karel Novák. Administrátorem zůstal Jan Janata. Toto první staršovstvo složilo svůj slib třetí adventní neděli 12. prosince při dopoledních bohoslužbách.

Sbor vznikl z obcí sboru chlebského, hořátevského a lysského a měl 474 duší. Jeho členy byli živnostníci, obchodníci, zaměstnanci státních drah a zemědělci.

V následujícím roce 1898 byl pak postaven a vysvěcen nový chrám Páně. Bylo opravdu z čeho se radovat.

Vrať se, Hospodine!

Nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno

a po všechny své dny se budeme radovat a plesat.

Tolik radosti nám dopřej,

kolik bylo dnů, v nichž jsi nás pokořoval,

a let, v nichž se nám zle vedlo.

Nechť se na tvých služebnících ukáže tvé dílo

a tvá důstojnost na jejich synech!

Vlídnost Panovníka, Boha našeho, buď s námi.

Upevni nám dílo našich rukou,

dílo našich rukou učiň pevným.

Žalm 90,13-17 

Převzato z Almanachu, který vznikl při příležitosti stého výročí kostela v Nymburce v roce 1998.

Autor: Josef Cyrus