Dětská vánoční slavnost

Vánoční slavnost 18. 12. 2016

Mudrci od Východu (podle předlohy T. Adámka)

účinkuje 21 dětí, návštěva 16 z Dětského domova

Pozdrav: Pokoj vám!

Vítám vás děti, rodiče a příbuzné, hosty ze sousedství a samozřejmě vás, bratři a sestry z evangelického sboru. Už víte, že tyto bohoslužby na 4. adventní neděli jsou zvláštní tím, že při nich není kázání, ale slovo Boží k nám přichází z úst dětí – divadelní hrou. Je to zvláštní věc, že Bůh si užívá i děti, někdy docela malé, aby jako jeho poslové vyřizovali radostnou zprávu o příchodu Božího Syna, Ježíše. Přes všelijaké trampoty, které poslové Boží vždycky na světě měli, nakonec naleznou velikou radost, o kterou se chtějí se všemi rozdělit. K hledání i k radování děti zvou i vás dospělé. Můžete se připojit k modlitbám a k písničkám, které tu dnes zaznějí. Při tom všem se neobejdeme bez Bible. Proto ji hned otevřu a pozvu vás spolu s prorokem Izajášem:

Introit: Hospodinovo slovo: Můj lid pozná mé jméno. Pozná v onen den, že to jsem já, kdo prohlašuje: „Tu jsem“. Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese poselství a ohlašuje spásu, jenž na Sijónu hlásá: „Tvůj Bůh kraluje!“ … Hospodin se vrací na Sijón. Zvučně spolu plesejte!

Píseň: Slávy Pán přichází, 276

Modlitba

Pane Ježíši Kriste, již je blízko den, kdy s celou církví budeme slavit hod tvého narození. Prosíme, abys nás pro tento den svým Duchem připravil. Aby nám nic nepřekáželo na cestě za tebou. My sami cestu k tobě a ke svým bližním urovnat neumíme. Od srdce k srdci je daleko. Proto ti děkujeme, že nás zveš, mluvíš k nám a pomáháš nám. Největší pomoc, kterou jsi nám připravil, je Boží odpuštění a smíření. Dopřej nám i všem lidem na zemi, abychom v pokoji a v lásce směli slavit vánoce a tebe s radostí přijali do svého srdce jako Spasitele. Amen.

Čtení: Mt 2,1–11 (Jiří Hofman)

Píseň: Velebme vždy s veselím, 278,1–3

Úvod

Po roce se zase setkáváme – s některými z vás – ale také se třemi mudrci. Dnes bychom je nazvali „vědci“. Vědci dávných časů i vědci současní jsou si podobní v tom, že zkoumají a pátrají, co to znamená, když promluví příroda. Když se ukáže neobvyklá věc nejen na zemi, ale i na nebi. Jdou za tím a hledají odpověď. Někdy to bádání znamená sbalit se a odcestovat daleko od domova. A také to znamená mít srdce otevřené pro nová setkání.

Představujeme si, jak to asi bylo a o čem si ti tři – pokud opravdu byli tři – povídali na dlouhé cestě z Mezopotamie do Izraele. Vedle našich představ uslyšíte slova z Bible, která k tomu přírodnímu úkazu, k té hvězdě, podávají vysvětlení. – Tři mudrcové jsou pořád Kašpar, Melichar a Baltazar – letos je však nepoznávejte podle herců, ale podle kostýmů. Pláště si totiž budou půjčovat. V každé roli se vystřídají tři herci.

Začínáme hvězdou na nebi:

––––––––––– DIVADLO–––––––––––––––––––

Ohlášky

Nadílka

Píseň: Narodil se Kristus Pán, 281(stromek)

Přímluvy+Modlitba Páně

Pane, Ježíši Kriste, pomoz nám, abychom tě hledali i nalezli tam, kde ty jsi. Abychom se nepohoršili nad tím, kde ty jsi, že jsi v chlévě a že jsi na kříži a že jsi s těmi nejmenšími a odstrčenými bratry, mezi nemocnými a umírajícími, že jsi v ústraní a v posměchu, v hanbě a pohrdání; dej, abychom se navzdory tomu všemu vždy znovu po tobě ptali a vždy znovu se s tebou směli setkat a zaradovat se velikou radostí! Prosíme tě, ty sám dávej svá znamení i své svědky, a posílej je ke všem bloudícím a hynoucím a hledajícím, hladovějícím a žíznícím. Modlíme se za rodiny i rozpadlé domácnosti, za děti bez domova i za tuláky a poutníky. Dej Pane, aby se všichni sešli u tvých jeslí a pod tvým křížem a vzdali tobě čest a slávu. Spolu se modlíme, jak jsi nás naučil volat k nebeskému Otci: Otče náš, … Amen.

Píseň: Když se Pán Ježíš narodil, 306

Poslání a požehnání:

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám: Radujte se!

Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko!

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.

A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. (Fp 4,4nn)