Velikonoční Posel 2024

Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! 

Kde je, smrti, tvé vítězství? 

Kde je, smrti, tvá zbraň? 

Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pana Ježíše Krista! 

1. Korintským 15 

Milí bratři a sestry, 

toto vyznání radostně tryská z úst apoštola Pavla, prvních křesťanů a pak i dalších křesťanských generací, které přijaly Kristovo vzkříšení za zásadní, zlomovou událost ve svém životě. „Kristus Pán vstal z mrtvých!“ Největší nepřítel člověka – smrt – je tím poražen. Smrt je pohlcena v Božím vítězství. Skončila, nic po ní nezbylo. Jen snad ty posměšné otázky, které si dovoluje vyslovit apoštol. Dělá to suverénně – jako ten, kdo je na straně vítěze jednou provždy – používá a přeznačuje slova ze starozákonních proroctví a dovoluje si zesměšnit to, z čeho má člověk běžně strach: „Kde je tvá zbraň, smrti? Kde je hřích, kterým jsi proti nám tak úspěšně bojovala? A kde je zákon, který dával hříchu moc a obviňoval nás z nepravosti? Už není potřeba. Jeho doba skončila.“ – Je tomu tak. A přece, chce to velkou odvahu víry, abychom se tak s Pavlem mohli smrti posmívat. Možná tu odvahu ještě dnes nemáme, když vidíme, jak smrt svými zbraněmi po světě řádí. Spíš bychom ještě byli rádi, kdyby víc fungoval zákon a hřích byl odhalován a trestán. V tom žijeme a těžko se nám na to zapomíná. A přece nám, dovnitř církve, apoštol svým chvalozpěvem otevřel okno do skutečnosti dlouhodobější, než právě zmíněné zákonitosti smrti, mezi nimiž ještě žijeme. Kristovo vzkříšení sahá dál než naše hříšnost a pomíjivost. A i když si ještě netroufáme smrti se posmívat, troufneme si alespoň na radostnou oslavu Boha: „Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!“ 

Srdečně Vás zveme k těmto velikonočním oslavám při svátečních bohoslužbách a stejně srdečně i do všech sborových pravidelných shromáždění. 

S přáním pokoje a radosti od vzkříšeného Pána Vás zdraví 

Pavel Hamták, kurátor Kateřina Roskovcová, farářka 

Bohoslužby o Velikonocích 

Velký pátek 29. března 

Hořátev 8:30, Nymburk 18:00: bohoslužby s vysluhováním večeře Páně, čtení pašijí podle Lukáše 

Neděle Vzkříšení Páně 31. března 

Hořátev 8:30, Nymburk 10:00: bohoslužby s vysluhováním večeře Páně a připomenutím křestní smlouvy. Chrámová sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty bude letos věnována kostelu v Olomouci. Více si přečtěte v letáku Jeronýmovy jednoty. 

Velikonoční pondělí 1. dubna 

bohoslužby v Nymburce 10:00, slouží Jan Roskovec

Chystané události a informace 

Česko čte Bibli 25. března, od 12:00 

V pondělí 25. března mezi 12. a 16. hodinou jste zváni k tradičnímu setkání před Městskou knihovnou v Nymburce. Zástupci církví spolu s náhodnými předčitateli tam budou číst biblické oddíly vztahující se k velikonocům. Přijďte se zaposlouchat nebo sami chvíli číst pro veřejnost. Je to jedinečný zážitek. 

Administrace Bošína 

Od ledna administruje sestra farářka uprázdněný sbor v Bošíně. Znamená to, že každou třetí neděli v měsíci slouží bohoslužby a vede schůzi staršovstva v Bošíně. 

Výroční sborové shromáždění 24. března 

Tuto neděli hned po bohoslužbách se mají členové sboru s hlasovacím právem zúčastnit výročního sborového shromáždění. Je dobré, když vyslechnete zprávy o životě sboru za uplynulý rok a vyjádříte se k dalším plánům i rozpočtu na rok 2024. Je to příležitost k dotazům vůči staršovstvu a k vlastním návrhům. 

Křest v neděli 7. dubna 

V našem kostele bude pokřtěn malý Matyáš Hájek. Křestní bohoslužba bude ekumenická: kázáním poslouží katolický farář Jaroslav Krajl, křtít bude farářka Roskovcová. Začátek je ve 14:30. 

Koncert v sobotu 20. dubna 

Již po několikáté pořádá skvělý soubor Musica florea koncert v našem kostele v Nymburce. Program je nazván: Neznámý Leoš Janáček a počátky baroka. Koncert je pořádán u příležitosti 170 let od Janáčkova narození. Začátek je v 19hodin. Vstupenky buď na místě nebo v síti GoOut.cz 

Návštěva z Roztok v neděli 2. června 

Naši loňskou návštěvu nám letos oplatí evangelíci z Roztok u Prahy. Zúčastní se bohoslužeb v Nymburce a po společném obědě budeme mít příležitost k rozhovorům a procházce Nymburkem. Uvítáme vaše příspěvky k obědu i pomoc při pohoštění a třeba při hrách s dětmi. Bližší informace koncem května. 

Noc kostelů pátek 7. června 

V Hořátvi i v Nymburce zahájíme celorepublikovou Noc kostelů v 18:00. V Hořátvi se můžete nechat pozvat k poslechu šansonů Marty Balejové. Začátek je v 19 hodin. V Nymburce ke koncertu vokálně-instrumentální skupiny Čarotaj, interpretující písně z moravsko-slovenského pomezí. Začíná v 19 hodin. Další podrobnosti o programu budou včas zveřejněny. I letos se jako organizátoři musíme postarat o technickou přípravu a pohoštění. Budeme rádi, když se přihlásíte na faře. 

Letní tábor 29. 6. – 6. 7.

Přihlašujte své děti na tábor v Libštátu. Letošní táborovou hru inspirují příběhy krále Davida.

Letní návštěva z Kelsterbachu čtvrtek 15. – neděle 18. srpna

Skupinka bratří a sester z německého partnerského sboru bude u nás hostem uprostřed léta. Bude potřeba připravit několik společných jídel i program. Členové našeho sboru jsou vítáni, aby dělali společnost i spolu hostili naše přátele. Překlad do češtiny bude zajištěn.

Herlíkovice 6.–8. září

Již tradičně zveme na druhý víkend v září do Horského domova v Herlíkovících. Doporučujeme toto krásné prostředí pravidelným i novým zájemcům. Více informací a také on-line přihlášku naleznete na stránkách sboru nebo použijte QR kód. 

Hospodaření

Děkujeme všem, kteří podporujete sbor finančně i svou prací. I v církvi náklady rostou a ve své většině již si platíme vše sami. Kromě provozu budov a energií (např. vytápění kostela v zimních měsících, vyjde i na 2 000 Kč), musí každý sbor odvádět tzv. repartice za služby poskytované seniorátem nebo církevním ústředím (66 810 Kč) a hlavně rostoucí částku do personálního fondu na plat svého faráře nebo farářky (letos 406 964 Kč). 

Salár posílejte na účet sboru číslo 203157120/0600 s VS svého rodného čísla. Ideální je trvalý příkaz v bance k převodu částky pravidelně každý měsíc. Synodem je doporučeno 2–5% z příjmu. Ale potřebná je jakákoli částka.

Stále ještě je tu velká rezerva, protože z celkem 152 salárníků jich loni zaplatilo jen 62. Pouze 24 z nich posílá svůj salár pravidelně každý měsíc, což představuje pravidelný a předvídatelný příjem sboru 20 000 Kč měsíčně. 

Letos se chystáme opravit další část oplocení kolem areálu. Tentokrát pletivo z ulice Havlíčkova. Na tyto práce je vypsána dobrovolná sbírka s VS 6. V Hořátvi připravujeme restaurování stolu Páně a kazatelny. Vděčně přijímáme k této zakázce dar sestry Věry Šálkové. Od léta 2025 staršovstvo plánuje zásadní rekonstrukci farního bytu a další opravy budovy fary, které by měly proběhnout před příchodem nového faráře nebo farářky.