rodinne-odpoledne-5

Sborová neděle

Srdečně zveme k další sborové neděli 6. listopadu. Opět chystáme bohoslužby pro děti i dospělé a společný oběd. Kdo se chce připojit se svou dávkou guláše, bude vítán! Po obědě plánujeme besedu u kávy a něčeho dobrého k tomu. Hostem bude koordinátorka práce s uprchlíky, paní Alena Fendrychová, která pracuje v Evangelické Diakonii. Představí nám nový projekt „DOMA“.

O bratrské lásce

Te 4,9-12: O bratrské lásce není třeba, abych vám psal, neboť Bůh sám vás vyučil, jak se máte mít mezi sebou rádi. A takoví opravdu jste ke všem bratřím v celé Makedonii; jen vás prosíme, bratří, abyste v tom byli stále horlivější. Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili. Tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo, a na nikoho nebudete odkázáni.

Abyste se líbili Bohu

20. neděle po Trojici  – 9.10.2016 1 Te 4:1-8  Konečně vás, bratří, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši, abyste vždy více prospívali v tom, co jste od nás přijali a co už také činíte: žijte tak, abyste se líbili Bohu. Vždyť víte, které příkazy jsme vám dali od Pána Ježíše. Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti a každý z vás aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou, ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha. Ať nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože Pán ztrestá takové jednání, jak jsme vám už dříve řekli a dosvědčili. Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. Kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem, jenž vám dává svého svatého Ducha.

Bůh rozdělil štědře

2 K 9:6-15  Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh.  Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.  Ten, který ‚dává semeno k setbě i chléb k jídlu, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží plody vaší spravedlnosti.  Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří; tak povzbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu.  Neboť služba této oběti nejen doplňuje, v čem mají bratří nedostatek, nýbrž také rozhojňuje díkůvzdání Bohu:  Přesvědčeni touto vaší službou budou slavit Boha za to, jak jste se podřídili Kristovu evangeliu a jak štědře se projevuje vaše společenství

Dvojjediná láska

Mt 22:34-46  Když se farizeové doslechli, že umlčel saduceje, smluvili se a jeden jejich zákoník se ho otázal, aby ho pokoušel: Mistře, které přikázání v zákoně je největší?  On mu řekl: Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání.  Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe.  Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.  Když se farizeové sešli, zeptal se jich Ježíš:  Co si myslíte o Mesiášovi? Čí je syn?“ Odpověděli mu: Davidův.  Řekl jim: Jak to tedy, že ho David v Duchu svatém nazývá Pánem, když praví:  Řekl Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy.  Jestliže tedy David nazývá Mesiáše Pánem, jak může být jeho synem?  A nikdo nebyl s to odpovědět mu ani slovo; od toho dne se ho již nikdo neodvážil tázat.

« Starší příspěvky