Nové vytápení kostela

V polovině července byly zahájeny práce: – brigádnicky vystěhovány lavice, zakryty varhany a kazatelna, svinuty koberce, rozbourány sokly pod lavicemi a odnesena podlahová prkna a trámky – v nejbližších dnech nastoupí firmy, které vyrobí nové sokly pod lavicemi a instalují podlahové vytápění – budou opraveny poškozené části zdí a lavic – brigádnicky budou opět nastěhovány lavice a kostel uklizen Děkujeme všem, kteří pomáhají a finančně podporují a prosíme o trpělivost i o ochotu ještě práce dokončit, abychom mohli co nejdříve opět konat bohoslužby v kostele. Do té doby se shromažďujeme v sále.

Svobodní služebníci Boží

1 Pt 2,13.16.21 Podřiďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení … Jste svobodni, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží. K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.

Křesťané uprostřed světa

1 Pt 2:11-12  Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši, a žijte vzorně mezi pohany; tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu v den navštívení.

Touha po mléku

1 Pt 2:2-4   a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení;  vždyť jste okusili, že Pán je dobrý!   Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný.

Je dobře, že se hněváš?

5. neděle po Trojici – 26.6.2016 Jon 4:1-11  Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem.  Modlil se k Hospodinu a řekl: Ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi? Proto jsem dal přednost útěku do Taršíše! Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem. Nyní, Hospodine, vezmi si prosím můj život. Lépe abych umřel, než abych žil. Hospodin se však otázal: Je dobře, že tak planeš?  Jonáš totiž vyšel z města, usadil se na východ od něho a udělal si tam přístřešek. Seděl v jeho stínu, aby viděl, co se bude ve městě dít.  Hospodin Bůh nastrojil skočec, který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho zloby. Jonáš měl ze skočce velikou radost. Příštího dne za svítání nastrojil však Bůh červa, který skočec nahlodal, takže uschl. Když pak vzešlo slunce,

« Starší příspěvky