Ekumenické bohoslužby

Srdečně zveme k letošním ekumenickým bohoslužbám, které se konají v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů. Termín: neděle 22. ledna od 17 hodin Téma: Láska Kristova nás má ve své moci (2 Kor 5,14) Káže: Pater Jaroslav Krajl Po bohoslužbám zveme k besedě při občerstvení v sále za kostelem.  

Království světa a království nebeské

Text: Mt 4:8-17   Pak Ježíše ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu  a řekne mu: Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.  Tu mu Ježíš odpoví: Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.  V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho.  Když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn, odebral se do Galileje.  Opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum při moři, v území Zabulón a Neftalím,  aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše:  Země Zabulón a Neftalím, směrem k moři, za Jordánem, Galilea pohanů –   lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo; světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti.  Od té chvíle začal Ježíš kázat: Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.

« Starší příspěvky