V tmách čekáme tvůj, Kriste, jas!

Lk 21:25-36  Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti pekelné se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.  Vypravoval jim podobenství: Podívejte se na fíkovník nebo jiný strom: Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko.  Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží. Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení,než se toto všechno stane.  Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.  Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past.  Neboť přijde na všechny,

Král slávy na oslátku

1. advent J 12:12-19  Druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský. Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno: Neboj se, dcero Siónská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku. Jeho učedníci tomu v té chvíli nerozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o něm bylo psáno a že se tak stalo.  Zástup, který byl s ním, když vyvolal Lazara z hrobu z vzkřísil ho z mrtvých, vydával o tom svědectví.  Proto ho také přišlo uvítat množství lidu, neboť slyšeli, že učinil toto znamení.  Farizeové si řekli: Vidíte, že nic nezmůžete! Celý svět se dal za ním.

Na čem záleží

22. neděle po Trojici Fp 1:3-11   Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím;  jsem vděčen za vaši účast na díle evangelia od prvního dne až doposud a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Vždyť právem tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti, i když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium.  Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost;  abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův,  plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží.

rodinne-odpoledne-5

Sborová neděle

Srdečně zveme k další sborové neděli 6. listopadu. Opět chystáme bohoslužby pro děti i dospělé a společný oběd. Kdo se chce připojit se svou dávkou guláše, bude vítán! Po obědě plánujeme besedu u kávy a něčeho dobrého k tomu. Hostem bude koordinátorka práce s uprchlíky, paní Alena Fendrychová, která pracuje v Evangelické Diakonii. Představí nám nový projekt „DOMA“.

« Starší příspěvky