Dvojjediná láska

Mt 22:34-46  Když se farizeové doslechli, že umlčel saduceje, smluvili se a jeden jejich zákoník se ho otázal, aby ho pokoušel: Mistře, které přikázání v zákoně je největší?  On mu řekl: Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání.  Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe.  Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.  Když se farizeové sešli, zeptal se jich Ježíš:  Co si myslíte o Mesiášovi? Čí je syn?“ Odpověděli mu: Davidův.  Řekl jim: Jak to tedy, že ho David v Duchu svatém nazývá Pánem, když praví:  Řekl Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy.  Jestliže tedy David nazývá Mesiáše Pánem, jak může být jeho synem?  A nikdo nebyl s to odpovědět mu ani slovo; od toho dne se ho již nikdo neodvážil tázat.

Tři dary proti zbabělosti

16. neděle po Trojici – bohoslužby společné s partnerským sborem na dálku 2 Tm 1:6-10  Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vzkládáním mých rukou.  Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.  Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu; ani za mne, jeho vězně, se nestyď, nýbrž snášej spolu se mnou všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dá sílu Bůh,  který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy  a nyní zjevil příchodem našeho Spasitele Ježíše Krista. On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu.

DSC_1552

Nové vytápení kostela

V polovině července byly zahájeny práce: – brigádnicky vystěhovány lavice, zakryty varhany a kazatelna, svinuty koberce, rozbourány sokly pod lavicemi a odnesena podlahová prkna a trámky – v nejbližších dnech nastoupí firmy, které vyrobí nové sokly pod lavicemi a instalují podlahové vytápění – budou opraveny poškozené části zdí a lavic – brigádnicky budou opět nastěhovány lavice a kostel uklizen Děkujeme všem, kteří pomáhají a finančně podporují a prosíme o trpělivost i o ochotu ještě práce dokončit, abychom mohli co nejdříve opět konat bohoslužby v kostele. Do té doby se shromažďujeme v sále.

Dědicové požehnání

1 Pt 3:8-12   Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní,  neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.  Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov,  odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.  Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo.

Svobodní služebníci Boží

1 Pt 2,13.16.21 Podřiďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení … Jste svobodni, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží. K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.

« Starší příspěvky