Povolání Jonáše

1. neděle po Trojici Jon 1:1-3   Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amítajovu:  Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář. Ale Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše, pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy a vyhledal loď, která plula do Taršíše. Zaplatil za cestu a vstoupil na loď, aby se s nimi plavil do Taršíše, pryč od Hospodina.

Bůh jej učinil Pánem a Kristem

Neděle svatodušní Sk 2:36-41.47    Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem. Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: Co máme dělat, bratří? Petr jim odpověděl: Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh.  A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!  Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. … Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.

„Jeho pověření ať převezme jiný!“

Sk 1:14-26  Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.  V těch dnech vstal Petr ve shromáždění bratří – bylo tam pohromadě asi sto dvacet lidí – a řekl: Bratří, muselo se splnit slovo Písma, kde Duch svatý už ústy Davidovými mluvil o Jidášovi, o tom, který na Ježíše přivedl stráže,  ačkoliv patřil do počtu nás Dvanácti a byl vyvolen ke stejné službě.  Z odměny za svůj zlý čin si koupil pole, ale pak se střemhlav zřítil, jeho tělo se roztrhlo a všechny vnitřnosti vyhřezly. Všichni obyvatelé Jeruzaléma se o tom dověděli a začali tomu poli říkat ve svém jazyce Hakeldama, to znamená Krvavé pole. Neboť je psáno v knize Žalmů: Jeho obydlí ať zpustne, ať není nikoho, kdo by v něm bydlil; a jinde je psáno: Jeho pověření ať převezme jiný.  Proto jeden z těch mužů, kteří s námi

tiskárna – nabídka

Milí přátelé, je tu nabídka od jednoho přítele sboru: nabizim zdarma starší ale zachovalou a funkční inkoustovou barevnou tiskárnu hp deskjet 930. Obdobne pak i hp laserjet 1010 cernobilou laserovou tiskárnu. Stačí pouze zrecyklovat či pořídit nove tonery. Pokud třeba vite o nějakém studentovi či někom, kdo rozviji nějaké drobné aktivity a neoplyva dostatkem financi na rozjezd, třeba by to mohlo pomoci. Předat mohu v Nymburce, případně v Praze nebo nekde po cestě mezi. Svůj zájem projevte do týdne přes adresu sboru: nymburk@evangnet.cz

Pane, nauč nás modlit se!

Neděle Rogate (Anna Peltanová, studentka ETF UK, bohoslovecká praxe) Lk 11:5-13  Řekl jim: Někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu: Příteli, půjč mi tři chleby,  protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách, a já mu nemám co dát.  On mu zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj mne! Dveře jsou již zavřeny a děti jsou se mnou na lůžku. Nebudu přece vstávat, abych ti to dal.  Pravím vám, i když nevstane a nevyhoví mu, ač je jeho přítel, vstane a vyhoví mu pro jeho neodbytnost a dám mu vše, co potřebuje.  A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.  Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.  Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu?  Nebo by mu dal

« Starší příspěvky