Toto je vaše hodina

Lk 22:47-53  Ještě ani nedomluvil a hle, zástup, a vpředu ten, který se jmenoval Jidáš, jeden ze Dvanácti; přistoupil k Ježíšovi, aby ho políbil.  Ježíš mu řekl: Jidáši, políbením zrazuješ Syna člověka? Když ti, kteří byli s Ježíšem, viděli, co nastává, řekli: Pane, máme se bít mečem?  A jeden z nich napadl sluhu veleknězova a uťal mu pravé ucho. Ježíš však řekl:„Přestaňte s tím! Dotkl se jeho ucha a uzdravil. Pak řekl Ježíš těm, kteří na něho přišli, kněžím, velitelům stráže a starším: Jako na povstalce jste na mne vyšli s meči a holemi.  Denně jsem byl mezi vámi v chrámě, a nevztáhli jste na mne ruce. Ale toto je vaše hodina, vláda tmy.

Kalich hořkosti – kalich radosti

Lk 22:39-46  Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu; učedníci ho následovali.  Když došel na místo, řekl jim: Modlete se, abyste neupadli do pokušení.  Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se: Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň. Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly.  Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve.  Pak vstal od modlitby, přišel k učedníkům a shledal, že zármutkem usnuli.  Řekl jim: Jak to, že spíte? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení.

Hod beránka – příprava k vyjití

Ex 12:1-14  Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi:  „Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců. Bude pro vás prvním měsícem v roce.  Vyhlaste celé izraelské pospolitosti: Desátého dne tohoto měsíce si každý vezmete beránka podle svých rodů, beránka na rodinu. Kdyby byla rodina malá a na beránka by nestačila, přibere si každý souseda, který bydlí nejblíže jeho rodiny, aby doplnil počet osob. Podle toho, kolik kdo sní, stanovíte počet na beránka. Budete mít beránka bez vady, ročního samce. Vezmete jej z ovcí nebo z koz. Budete jej opatrovat až do čtrnáctého dne tohoto měsíce. Navečer bude celé shromáždění izraelské pospolitosti beránky zabíjet. Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě veřeje i nadpraží u domů, v nichž jej budou jíst. Tu noc budou jíst maso upečené na ohni a k němu budou jíst nekvašené chleby s hořkými bylinami. Nebudete z něho jíst nic syrového ani vařeného ve vodě,

« Starší příspěvky