Veliká noc

Ex 14 (8-31 výběr) Izraelci navzdory všemu vyšli. Egypťané je pronásledovali a dostihli je, když tábořili při moři, dostihli je všichni faraónovi koně, vozy, jeho jízda a vojsko….  Když se farao přiblížil, Izraelci se rozhlédli a viděli, že Egypťané táhnou za nimi. Tu se Izraelci velmi polekali a úpěli k Hospodinu. A osopili se na Mojžíše: Což nebylo v Egyptě dost hrobů, že jsi nás odvedl, abychom zemřeli na poušti? Cos nám to udělal, že jsi nás vyvedl z Egypta? Došlo na to, o čem jsme s tebou mluvili v Egyptě: Nech nás být, ať sloužíme Egyptu. Vždyť pro nás bylo lépe sloužit Egyptu než zemřít na poušti. Mojžíš řekl lidu: Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak je už nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet. Hospodin řekl Mojžíšovi:Proč ke mně úpíš? Pobídni Izraelce, ať táhnou

Na kříži a pod křížem

Lk 23:33-43  Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici.  Ježíš řekl: Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí. O jeho šaty se rozdělili losem. Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali:„Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží.  Posmívali se mu i vojáci; chodili k němu, podávali mu ocet a říkali: Když jsi židovský král, zachraň sám sebe.  Nad ním byl nápis: Toto je král Židů.  Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal:To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás! Tu ho ten druhý okřikl: Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu.  A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal.  A řekl: Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.   Ježíš mu odpověděl:

„Pilát soudí tak, jak dav řve…“

Lk 23:13-25  Pilát svolal velekněze, členy rady i lid  a řekl jim: Přivedli jste přede mne tohoto člověka, že pobuřuje lid; já jsem ho, jak vidíte, před vámi vyslechl a neshledal jsem na něm nic, z čeho jej obviňujete.  Ani Herodes ne; vždyť nám ho poslal zpět. Je zřejmé, že nespáchal nic, proč by zasluhoval smrt.  16 Dám ho na místě potrestat a pak ho propustím.  Ale oni všichni najednou křičeli: Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!  To byl člověk, kterého uvrhli do vězení pro jakousi vzpouru ve městě a vraždu.  Tu k nim Pilát znovu promluvil, neboť chtěl Ježíše propustit.  Avšak oni křičeli: Na kříž, na kříž s ním!  Promluvil k nim potřetí: Čeho se vlastně dopustil? Neshledal jsem na něm nic, proč by měl zemřít. Dám ho zbičovat a pak ho propustím.  Ale oni na něm s velkým křikem vymáhali, aby ho dal ukřižovat; a jejich křik se

« Starší příspěvky