Příprava na poslání

Ex 4:18 – 5:1   Mojžíš odešel a vrátil se ke svému tchánu Jitrovi. Řekl mu: Rád bych šel a vrátil se ke svým bratřím, kteří jsou v Egyptě, a podíval se, zda ještě žijí. Jitro Mojžíšovi odvětil: Jdi v pokoji.  19 Hospodin pak řekl Mojžíšovi ještě v Midjánu: Jen se vrať do Egypta, neboť zemřeli všichni, kteří ti ukládali o život.  20 Mojžíš tedy vzal svou ženu a syny, posadil je na osla a vracel se do egyptské země. A do ruky si vzal Boží hůl.  21 Hospodin dále Mojžíšovi poručil: Až se vrátíš do Egypta, hleď, abys před faraónem udělal všechny zázraky, jimiž jsem tě pověřil. Já však zatvrdím jeho srdce a on lid nepropustí.  22 Potom faraónovi řekneš: Toto praví Hospodin: Izrael je můj prvorozený syn.  23 Vzkázal jsem ti: Propusť mého syna, aby mi sloužil. Ale ty jsi jej propustit odmítl. Za to zabiji tvého prvorozeného syna. 

Mojžíšovy námitky a Boží věrnost

5. února 2017 Ex 4:1-17   Mojžíš však znovu namítal: Nikoli, neuvěří mi a neuposlechnou mě, ale řeknou: Hospodin se ti neukázal.  2 Hospodin mu řekl: Co to máš v ruce? Odpověděl: Hůl.  3 Hospodin řekl: Hoď ji na zem. Hodil ji na zem a stal se z ní had. Mojžíš se dal před ním na útěk.  4 Ale Hospodin Mojžíšovi poručil: Vztáhni ruku a chyť ho za ocas. Vztáhl tedy ruku, uchopil ho a v dlani se mu z něho stala hůl.  5  Aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.  6 Dále mu Hospodin řekl: Vlož si ruku za ňadra. Vložil tedy ruku za ňadra. Když ruku vytáhl, byla malomocná, bílá jako sníh.  7 Tu poručil: Dej ruku zpět za ňadra. Dal ruku zpět za ňadra. Když ji ze záňadří vytáhl, byla opět jako ostatní tělo.  8 A tak jestliže

Nuže pojď, pošlu tě!

Ex 3:9-15  Věru, úpění Izraelců dolehlo nyní ke mně. Viděl jsem také útlak, jak je Egypťané utlačují.  Nuže pojď, pošlu tě k faraónovi a vyvedeš můj lid, Izraelce, z Egypta. Ale Mojžíš Bohu namítal: Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta?  Odpověděl:Já budu s tebou! A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal: Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře.  Avšak Mojžíš Bohu namítl:Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?  Bůh řekl Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. A pokračoval: Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.  Bůh dále Mojžíšovi poručil:„Řekni Izraelcům toto: Posílá mě k vám Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. To je navěky mé jméno, jím si mě budou připomínat od pokolení do

Z Egypta jsem povolal svého syna

Ex 2:23 – 3:8  Po mnoha letech egyptský král zemřel, ale Izraelci vzdychali a úpěli v otročině dál. Jejich volání o pomoc vystupovalo z té otročiny k Bohu.  Bůh vyslyšel jejich sténání, Bůh se rozpomněl na svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem,  Bůh na syny Izraele pohleděl, Bůh se k nim přiznal. Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, midjánského kněze. Jednou vedl ovce až za step a přišel k Boží hoře, k Chorébu. Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Mojžíš viděl, jak keř v ohni hoří, ale není jím stráven. Řekl si:„Zajdu se podívat na ten veliký úkaz, proč keř neshoří.  Hospodin viděl, že odbočuje, aby se podíval. I zavolal na něho Bůh zprostředku keře: Mojžíši, Mojžíši! Odpověděl:Tu jsem. Řekl: Nepřibližuj se sem! Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá.  A pokračoval:Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh

Ekumenické bohoslužby

Srdečně zveme k letošním ekumenickým bohoslužbám, které se konají v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů. Termín: neděle 22. ledna od 17 hodin Téma: Láska Kristova nás má ve své moci (2 Kor 5,14) Káže: Pater Jaroslav Krajl Po bohoslužbám zveme k besedě při občerstvení v sále za kostelem.  

« Starší příspěvky