Velikonoční Posel 2021

Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň? Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!

1. Korintským 15,54–55.57

Milí bratři a sestry,

apoštol Pavel a po něm další křesťané měli velkou odvahu, když se těmito slovy vysmívali smrti. My si tu troufalost uvědomujeme, když se nám v posledním roce smrt přiblížila těsněji než jindy a my cítíme, jak silná ta zbraň smrti je.

K těm vyzývavým slovům však apoštola nevedla nějaká drzá zpupnost, v níž by nechtěl brát vážně realitu života, nýbrž důvěra v Boha. Evangelium o Božím vítězství v Kristově vz­kříšení. To také znamená ta zpráva, kterou si smíme připomínat každou neděli a zvlášť zno­vu také o letošních Velikonocích: „Kristus Pán vstal z mrt­vých!“ Znamená to: Bůh zvítězil, zvítězil nad smrtí. Ani ta nejmocnější zbraň ze všech zbraní, smrt sama, nebyla dost moc­ná. Smrt je pohlcena v Božím vítězství.

A znamená to také: Bůh i nám dává vítězství. To jeho vítězství nad smrtí je vítězství pro nás, ano, smíme si je ve víře přivlastnit: je to vítězství naše. Tu vyzývavou radost si také letos chceme připomínat – jako naději pro sebe i pro druhé, pro celý tento těžce zkoušený svět.

Zveme vás ke svátečním bohoslužbám a modlíme se spolu s vámi za nemocné a zarmoucené i za všechny, kdo bojují o malá vítězství uzdravení, jimž to velké vítězství Kristovo dává oporu.

Zdravíme vás s přáním pokoje a povzbuzení od vzkříšeného Pána.

Pavel Hamták, kurátor Kateřina Roskovcová, farářka

Velikonoční bohoslužby

Velký pátek 2. dubna: Hořátev 8:30, Nymburk 18:00

Neděle Vzkříšení Páně 4. dubna: Hořátev v 8:30, Nymburk 10:00.

Na obou místech se sejdeme v kostele a při dodržení všech opatření bychom rádi po dlouhé době slavili svatou Večeři Páně a připomněli si svůj křest. Chrámová sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty bude letos věnována do Brna-Židenic na statické zajištění kostela.

Bohoslužby v době pandemie

Církvím jsou v současnosti bohoslužby dovoleny, a to při 10% obsazenosti prostoru. V hořátevském kostele se tak může sejít 20 lidí, v nymburském 30–35. O svátcích mohou někteří nymburští jet na bohoslužby do Hořátve. Tak posílí tamní malé společenství a v Nymburce vzniknou nová místa. Ty, kdo by se chtěli takto vypravit z Nymburka do Hořátve, prosíme, aby se předem ohlásili na faře.

Těm z vás, kdo se z jakéhokoli důvodu nemohou zúčastnit bohoslužeb v jednom z kostelů, doporučujeme webové stránky synodní rady (www.e-cirkev.cz), kde najdou texty pro domácí pobožnost či videozáznamy bohoslužeb. Také na těchto webových stránkách můžete najít kázání ke čtení.

Program v týdnu

Během všedních dnů na platformě https://meet.jit.si/ccenymburk probíhají biblické hodinyvyučování dětí takto:

úterý 14:00 konfirmační cvičení, 20:00 biblická hodina pro dospělé (kromě 1. v měsíci)

pátek 17:00 vyučování děti, 19:30 schůzka mládeže

Sestra farářka nabízí pastorační rozhovory po telefonu (737 814 404) nebo písemně elektronickou poštou (nymburk@evangnet.cz).

Můžete si vyžádat vytištěná kázání, církevní časopisy, knihy ze sborové knihovny a ochot­ní mladší členové sboru vám je dovezou.

Každého, pro něhož je obtížné zajišťovat si nákupy, povzbuzujeme, aby se přihlásil o pomoc na výše uvede­né kontakty sestře farářce. Rádi mu pomoc zařídíme.

Sbírky a hospodaření

Prosíme, abyste na to pamatovali, že sbor i při sníženém prezenčním provozu musí hradit všechny platby pro ústředí církve (součástí je i plat farářky) i seniorát a také za energie a opra­vy budov. Za každou finanční pomoc jsme vděční. Věříme, že po proběhlé kampani „5% a hlavu vzhůru“ již každý z vás pochopil, že církev je závislá na obětavosti svých členů. Další příjmy vždy budou jen doplňkem. Máme radost, že za loňský rok se i v Nymburce obětavost členů zvýšila. Nicméně, stále je mnoho těch, kteří nepřispívají na svůj sbor vůbec. Prosíme je, aby zvážili, jestli to tak pokládají za správné a chtějí-li se přidat k bratřím a sestrám, kteří dosud nesou veškerou finanční odpovědnost. Podle řádů ČCE je finanční podpora práce církve do­bro­volná, doporučená výše ročního příspěvku prostřednictvím saláru a sbírek je 2–5% z čis­tého ročního příjmu. Ideálním způsobem hrazení saláru jsou pravidelné měsíční platby (trvalý příkaz) na účet sboru (203157120/0600). Děkujeme, že svou vděčnost za slyšené Boží slovo vyjadřujete v chrámových sbírkách. Mnohé z nich odvádíme na účely celocírkevní nebo mimo církev jako pomoc. Větší část je na sborové účely.

Výroční sborové shromáždění

Podobně jako loni musí být výroční shromáždění odsunuto na neurčito. Původně ohlášený termín 28. března, však chceme využít jinak. Zveme vás tedy tuto neděli od 17 hodin k besedě on-line na sborové platformě https://meet.jit.si/ccenymburk. Farářka i presbyteři vás stručně seznámí s událostmi minulého roku, bude příležitost se zeptat, na co budete chtít. Připravený program je již vyvěšen na sborových stránkách. Výroční zprávy najdete rovněž na sborovém webu. Závěrku a rozpočet však můžeme schválit až při prezenčním shromáždění. Včas jeho konání oznámíme.