Velikonoční Posel 2020

Když nastala hodina, usedl Ježíš ke stolu a dvanáct apoštolů s ním. Řekl jim: „Velice jsem toužil jíst s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím.“ Vzal kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte a podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží.“ Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“ A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“ (Lukáš 22,14–20)

Milí bratři a sestry,

ta slova jsou plná napětí a zlé předtuchy, ale i naděje a spolehnutí víry. Začínají velikonoční svátky a Ježíš je se svými učedníky u stolu. Loučí se s nimi, tuší, že zanedlouho je rozdělí smrt, jeho smrt, poprava. A přece – nerozdělí. Ježíš tu ukazuje svou smrt jako prostředek života a základ společenství. Chléb nám připomíná, že žijeme vždycky z něčeho, co spotřebováváme, kalich připomíná, že společenství vzniká a udržuje se sdílením. Tak se Kristus svým učed­níkům a všem dalším, kdo jsou zváni k jeho stolu – vydává, podává. Právě ve své smrti. Smrt, která nerozděluje, ale spojuje, smrt, která vede k novému životu. Tuto Kristovu smrt, potvr­zenou vzkříšením, si budeme i letos o Velikonocích zvláště připomínat.

Tentokrát se nebudeme moci o svátcích sejít ke společným bohoslužbám a ke společnému slavení Kristova stolu. Snad nás to pohne k větší vděčnosti za ta shromáždění, kterých jsme se zúčastnit směli v minulosti a která jsme považovali za samozřejmou možnost, jíž jsme využívali, kdykoli se nám zachtělo. A snad se budeme o to víc těšit na dobu, kdy se nám ta možnost opět vrátí. Ale především si můžeme – třeba v soukromí svých domovů, třeba v osamělosti, do níž nás karanténa uzavřela – připomínat ty Velikonoce, o nichž čteme v evangeliu, a skutečnost Kristovy smrti a jeho vzkříšení, která nepřestává ani teď být pro nás prostředkem života a základem společenství s Bohem i s druhými lidmi. A proto také základem naděje, dobrého výhledu do budoucnosti, kterou má v rukou tento Pán – ten, který také pro nás zemřel a vstal z mrtvých.

Milí bratři a sestry, také se těším na setkání s vámi, v modlitbách vás svěřuji opatrování milosrdného Boha a vyprošuji vám i letos radost z velikonočního evangelia.

Vaše farářka, Kateřina Roskovcová.

Velikonoční píseň i modlitba do vašich domovů (Evangelický zpěvník, číslo 324):

1. Pane, ty jsi hoden chvály, chci ti zpívat ze všech sil.

Tebe za mne rány pálí, za to, co já zavinil.

Z duše mizí stará tíž, když se ke mně přiblížíš;

lidskou křižovaný zlostí po mně toužíš v mé nízkosti.

2. Uzdrav mě, ó Dárce zdraví, když jsem sláb a v trápení.

Bolest zaplaš, pokoj pravý dej co jisté znamení,

že nemusím s novým dnem zůstat starým Adamem.

Tvá krev, která pro mne tekla,

z každého mne vyrve pekla.

3. Vtiskni mi své lásky dílo do srdce i do mysli,

aby stále vzácné bylo, na co nevděk nemyslí.

Tys největší, co jen znám, bez tebe je všechno klam.

U tvých nohou vidím znova, kde je láska opravdová.

4. Vírou držet se tě, Pane, to je nejlepší, co znám.

Milost tvá ať se mi stane, k tobě ruce pozvedám,

k tobě, který z kříže teď dáváš i mně odpověď:

„Znám tvé žaly. V pokoji jdi. Tvoje hříchy odpouštím ti.“

Bohoslužby na dálku

Kvůli koronavirové epidemii nemůžeme slavit bohoslužby v kostele, nesmíme se spolu sejít. V církvi se pokoušíme najít různé nouzové a náhradní způsoby, především s využitím sdílení slova, jež nám umožňují elektronická média. Některé důležité součásti bohoslužeb, zvláště skutečné, bezprostřední společenství tímto způsobem nahradit nelze, a nám nezbývá než toto omezení s pokorou a trpělivostí přijmout.

Chceme vás však povzbudit, abyste si zvláště v neděli a o svátcích, ale třeba i v podvečer všedních dní, udělali čas na bohoslužebné soustředění, je-li to možné, společně s celou rodi­nou. Na webových stránkách našeho sboru (nymburk.evangnet.cz) nebo na webu sy­nodní rady (www.e-cirkev.cz) najdete řadu pomůcek, které je k tomu možno využít: texty, jež je možno využít pro domácí pobožnost či zvukové záznamy promluv k biblickým oddílům.

Na Velký pátek (10. dubna) se chystáme na našich webových stránkách zveřejnit zvukový záznam pašijního čtení podle Lukášova evangelia, jež mělo být základem naší letošní velkopáteční bo­hoslužby. K neděli Vzkříšení Páně (12. dubna), tak jako k dalším nedělím, tamtéž najdete text velikonoční pobož­nos­ti, který můžete společně nebo jednotlivě doma použít.

Program v týdnu

Během všedních dnů společně udržujeme kontakt prostřednictvím různých médií. Rodiče s malými dětmi a mládež se setkávají v pravidelných web-konferencích, osobní rozhovory se sestrou farářkou je možno vést po telefonu (737 814 404) nebo písemně e-mailem (nymburk@evangnet.cz).

Můžete si vyžádat vytištěná kázání, církevní časopisy, knihy ze sborové knihovny a ochotní mladší členové sboru vám je dovezou.

Každého, pro něhož je obtížné zajišťovat si nákupy, povzbuzujeme, aby se (na výše uvedené kontakty sestře farářce) přihlásil o pomoc. Rádi mu ji poskytneme.

Sbírky

Nekonají-li se bohoslužby, nekonají se ani chrámové sbírky potřebné pro provoz sboru a další dílo. Prosíme, abyste na to pamatovali a vybrali si způsob, jak tyto chrámové sbírky nahradit. Je možné například o něco zvýšit trvalý příkaz saláru. Nebo poslat určitý obnos na účet sboru se zprávou pro příjemce: sborové sbírky a VS své rodné číslo. Nebo si odkládat peníze a až to bude možné, předat je ve sboru sestře pokladní proti dokladu. Děkujeme, že i na tyto věci budete pamatovat.

O velikonocích je jako každoročně vyhlášena celocírkevní sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty (HDL JJ). Letos má být věnována sboru Hranice na Moravě na rekonstrukci a přístavbu kostela. Podobně jako ostatní sbírky můžete i tuto posílat na účet našeho sboru a uvést VS 9142000219. Potom bude celá částka přeposlána na ústředí JJ. Prosíme, abyste nepřipustili, že koronavirus právě tomuto sboru znemožní plá­no­vanou opravu. Děkujeme.

Účet sboru: 203157120/0600

Výroční sborové shromáždění (VSS)

ohlášené na 15. března se ze známých důvodů nemohlo konat. Jakmile budou opět veřejná shromáždění možná, svoláme VSS znovu. Úkolem VSS je především schválení výročních zpráv a rozpočtu, letos je další důležitou součástí jeho programu volba nového staršovstva na šestileté období.

Výroční zprávy za rok 2019 a rozpočet na rok 2020 vystavujeme na web sboru, kde si je můžete z domova prostudovat.

Jména kandidátů do staršovstva na období 2020–2026 zveřejňujeme i zde:

Za Nymburk: Tomáš Groll, Alžběta Hájková, Pavel Hamták, Jana Janů Jeřábková, Jana Kinclová, Irena Opočenská, Ester Šárovcová, Jindřich Šťastný, Martina Votavová. Za Hořátev: Jitka Češková, Marie Řezníčková. Náhradníci: Jiří Hofman, Jan Obermann, Regina Váchová.

Na letošním VSS budeme také rozhodovat o transformaci hořátevské fary na malou shro­mažďovací budovu, která by zároveň sloužila jako zázemí pro kostel. Faru jsme v souhlase s rozhodnutím loňského sborového shromáždění prodali, nyní je třeba rozhodnout, zda získané prostředky využijeme k tomuto záměru.

Plánované události

Vzhledem ke stávající nouzové situaci nemůžeme žádné plány na další dny a měsíce vyhla­šovat napevno. Prosíme proto, abyste v průběhu času ověřovali informace na webových stránkách sboru nebo telefonicky na faře.

Noc kostelů

Letošní Noc kostelů je plánována na pátek 5. června od 18 hodin. Program je připraven, snad bude možno jej uskutečnit  k tomu budeme potřebovat vaši pomoc jako v dřívějších letech.

Letní tábor

Děti a mládež se snad stále mohou těšit na tábor v Libštátu ve dnech 4.–11. července. Téma tábora se vztahuje k letošnímu výročí J. A. Komenského: „Labyrintem světa zase domů“. Přihlašovat děti můžete již nyní.

Zde si můžete přečíst aktuální číslo Posla v pdf