Velikonoční Posel 2018

Způsobem bytí byl roven Bohu,

a přece na své rovnosti nelpěl,

nýbrž sám sebe zmařil,

vzal na sebe způsob služebníka,

stal se jedním z lidí.

A v podobě člověka se ponížil,

v poslušnosti podstoupil i smrt,

a to smrt na kříži.

Proto ho Bůh vyvýšil nade vše

a dal mu jméno nad každé jméno,

aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno

na nebi, na zemi i pod zemí –

a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával:

Ježíš Kristus jest Pán.

List Filipským 2,6–11

Vzkriseni-postni-platno-Zittau-aMilí bratři a sestry,

na titulní straně vidíte obraz vzkříšeného Krista. Není to pokus vylíčit, jak to tehdy vypadalo, o tom nemáme žádné zprávy. Ten obraz se snaží v jednom záběru vystihnout, co to znamená, že Kristus vstal z mrtvých. Vzkříšený stojí na kamenné desce, která původně uzavírala hrob – jako vítěz a podmanitel. Vítězství zdůrazňuje i korouhev v jeho ruce, žehnající gesto zase užitek, který z jeho vítězství plyne pro druhé. Strážci hrobu jsou zcela bez vlády, jen jednomu malíř pozvedl ruku do vojenského pozdravu, jímž Kristu vyjadřuje podřízenost. Stopy bolesti a smrti, jeho rány z ukřižování, jsou však patrné i na těle Vzkříšeného: láska a odpuštění, které svou smrtí potvrdil, se nestaly minulostí.

Apoštol Pavel připomínal křesťanům ve Filipis význam velikonoc slovy hymnu, který Krista oslavuje jako toho, který „nelpěl na své rovnosti Bohu“ a jehož smrt na kříži byla dokonáním nejhlubšího ponížení. Proto, právě proto jej Bůh „povýšil nade nade vším, co je mocné, patří tomu, který se na toto místo nijak nedral, a naopak neuhnul před ponížením, bolestí, smrtí, popravou. Nedal se zlákat k sobectví ani k ukřivděné nenávisti. A proto, právě proto patří to nejvyšší místo jemu.vše“. To také znamená Kristovo vzkříšení: to nejvyšší místo, místo

To je radost, naděje, povzbuzení pro všechny, kdo odpuštění a lásku potřebují, také pro nás.

Milí bratři a sestry, přijměte přání radosti a osvobození, které přináší velikonoční evangelium. Jménem sboru vás i vaše rodiny srdečně pozdravujeme a zveme do shromáždění.

Kateřina Roskovcová, farářka Pavel Hamták, kurátor

Sváteční bohoslužby

Velký pátek, 30. 3.

Bohoslužby se čtením pašijí a s vysluhováním sv. Večeře Páně

Hořátev 8:30, Nymburk 10:00

Neděle Vzkříšení Páně, 1. 4.

Bohoslužby s připomenutím křestního slibu a vysluhováním sv. Večeře Páně

Sbírka na Hlavní dar lásky JJ, (pro sbor v Krucemburku)

Hořátev 8:30, Nymburk 10:00

Pondělí velikonoční

Bohoslužby pouze v Nymburce od 10:00, káže Jan Roskovec

Výročí ČCE

V prosinci tohoto roku uplyne 100 let od vzniku Českobratrské církve evangelické. Naše církev vznikla na Generálním sněmu v Praze, kde se spojily dvě již existující evangelické církve: reformovaná (Helvetského vyznání) a luterská (Augsburského vyznání). Českobratrství si naši otcové k názvu přidali, aby vyjádřili návaznost na vlastní historické kořeny.

Letošní hlavní oslavy se budou konat v Pardubicích 28.30. 9. a v Praze v Obecním domě (na místě, kde se konal zakládající Generální sněm) 16. 12. I v Nymburce si toto výročí připomeneme přednáškou při sborové neděli. Sledujte sborové i celocírkevní internetové stránky www.100letcce.cz

Hospodaření

Letos přikládáme letáček vysvětlující financování církve. Prohlédněte si jej a sami posuďte, jak můžete sboru přispívat. O našem hospodaření je každoročně podávána zpráva při výročním sborovém shromáždění, které se letos bude konat v neděli 25. března po bohoslužbách v sále. Z loňska již jste informováni o probíhající opravě krovu a střechy hořátevské toleranční modlitebny.

Sledujte www.modlitebna.cz. Transparentní účet č. 224137946/0600

Jako každoročně prosíme o vaše dary sboru ať už formou saláru nebo příležitostných darů. Nezapomínejme ani na sbírku pro Jeronýmovu jednotu (příspěvky na opravy staveb pro sbory ČCE). Letáček je také přiložen. Na paměti mějme i našeho studenta Tomala Biswase, kterému již čtyři roky sbor platí školné v Bangladéši (VS 28).

Jsme vděčni, že si na hospodářskou samostatnost pomalu zvykáme, z větší části si již církev hradí svůj provoz sama. Schopnost postarat se o hmotné zajištění církve i jejích dobročinných akcí dodává naší víře na přesvědčivosti.

Číslo sborového účtu: 203 157 120/0600

Pozvání k pravidelným i mimořádným setkáním

Veřejné čtení Bible, pondělí 26. března

I letos zveme před Městskou knihovnu ke čtení z Bible. Koná se v od 12:00 do 16:00 hodin. Každý může přečíst kratší nebo delší oddíl z vybraných biblických knih a upozornit tak veřejnost na tento zdroj Božího poučení i povzbuzení. Je možné také jen poslouchat, jak čtou jiní.

Sborová neděle 22. dubna

Nymburské i hořátevské členy zveme na bohoslužby i ke společnému obědu a dalšímu programu. O staleté Českobratrské církvi evangelické nám bude vyprávět 89letý bratr farář Jiří Doležal. Jeho přednáška začne ve 13:30 v sále. Děti budou mít svůj program. Pomoc při vaření a pečení jako vždy uvítáme!

Benefiční koncert pro Hořátev v nymburském kostele, sobota 12. 5.

Hudebník a hudební historik, Mgr. Lukáš M. Vytlačil uspořádá benefiční koncert na podporu druhé etapy rekonstrukce hořátevské modlitebny. Zazní úryvky z Malého prince od Saint-Exupéryho a sólové suity pro flétnu od barokního skladatele Josepha Bodina de Boismortier. Záštitu nad koncertem má řád svatého Lazara Jeruzalémského, křesťanské ekumenické společenství, které se zaměřuje především na podporu hospicové péče a pořádání charitativních akcí.

Noc kostelů 25. května

Srdečně zveme k návštěvě nymburských kostelů v pátek, od 18:00. Kromě našeho kostela bude otevřen i Husův sbor, kostel sv. Jiljí a kaple sv. Jana Nepomuckého. Program bude včas zveřejněn v brožurách, na plakátech i na sborových internetových stránkách.

Letní tábor 30. 6. – 7. 7.

Letošní tábor proběhne v Libštátě na faře. Prosíme, do konce května oznamte, zda vaše děti pojedou. Tématem bude Dobrodružství s Martinem (Lutherem).

Pravidelná shromáždění

Pondělí – poslední v měsíci, setkání rodičů s nejmenšími dětmi na nymburské faře, 16:30

Úterý – první v měsíci, schůze staršovstva, 19:00

Středa – biblická hodina pro dospělé na nymburské faře, 19:30

podle domluvy konfirmační cvičení, 13:15

třetí v měsíci, schůzka seniorů, 14:30

Čtvrtek – biblická hodina na hořátevské faře, 18:00

Pátek – vyučování dětí, 14:45, schůzka mládeže, 18:00

Velikonoční Posel 2018 ve formátu pdf