Velikonoční posel 2017

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? 

Daleko spása má, ač o pomoc volám.

Žalm 22,2

Milí bratři a sestry,

slovy tohoto žalmu se modlil Ježíš ve svých posledních chvílích na kříži. Opuštěný člověk, kterého lidská zloba přivedla až k potupné smrti. Jak je možné, že se do takové situace dostal i sám Boží Syn? Před ním i po něm se těmito žalmistovými slovy modlili mnozí další. Možná někteří také znáte ten bezútěšný pocit samoty, opuštěnosti nejen od lidí, ale i od Boha. Ježíšovo zvolání na kříži nám pro takové chvíle může být povzbudivým svědectvím, že to, co my vidíme a cítíme, není celou skutečností. Ten přesah je naznačen už v té modlitbě: žalmista a po něm Ježíš se cítili Bohem opuštěni – ale i z takové opuštěnosti ještě volali k Bohu.

A v tom se nemýlili. Ježíš na kříži zemřel. Navenek se nijak neukázalo, zda mu Bůh byl přece nablízku. A přece jeho smrt nezůstala tou poslední skutečností. Po Velkém pátku přišla neděle vzkříšení. Ježíš vstal z mrtvých. Z této perspektivy na jeho zápas na kříži hleděl autor Listu Židům, a proto o něm mohl napsat: Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí – a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. (Židům 5,7)

Povzbuzení u Boha, který neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všechny jej vydal (Římanům 8,32) budeme hledat i o letošních velikonocích. Platí pro všechny opuštěné, ale i pro ty, kdo se cítí silní a mají radost ze svých úspěchů. Srdečně vás zveme: přijďte to evangelium slyšet spolu s námi a společně se z něj radovat. Slavit s celou církví Boží lásku, věrnost a slitování.

Srdečně Vás i Vaše rodiny zdravíme a těšíme se na Vás v Hořátvi i v Nymburce.

Vaše farářka Kateřina Roskovcová a kurátor Pavel Hamták

Velikonoční pozvání

Nymburk čte Bibli

Čtyři místní církve pořádají tradiční čtení před Městskou knihovnou v pondělí 10. dubna mezi 12. a 16. hodinou. Můžete se ke čtení připojit nebo jen chvíli poslouchat.

Velký pátek (14. 4.)

Čtení pašijí podle Lukáše se slavením večeře Páně: Hořátev 8:30 na faře, Nymburk 10:00 v kostele.

Neděle Vzkříšení Páně (16.4.)

Bohoslužby se slavením Večeře Páně, celocírkevní sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy Jednoty: Hořátev 8:30 na faře, Nymburk 10:00 v kostele.

Velikonoční pondělí (17. 4.)

Bohoslužby v Nymburce od 10:00.

Pozvání k výročím

500 let reformace

31. října si spolu s dalšími protestanty v Evropě připomeneme vystoupení Martina Luthera v roce 1517, jehož vliv se brzy z Vitenberku rozšířil po celém Německu a pak dál. Reformační program se dá stručně vystihnout například jako soustředění na to důležité. Tradičně to bylo vyjádřeno tzv. „formulemi výlučnosti“:

  • pouze Kristus (solus Christus) – spasení člověka je možné pouze díky tomu, co pro něj vykonal Bůh v Kristu, a není třeba ničeho víc,
  • pouze Písmo (sola Scriptura) – o tom nejpravdivěji svědčí pouze Písmo, které je základem víry,
  • pouhou vírou (sola fide) – k tomuto poznání dochází člověk pouze skrze víru, v níž se na Krista spoléhá, jen skrze ni přijímá spásu,

V našem sboru si reformační jubileum připomeneme při Noci kostelů a pak spolu s partnerským sborem v Kelsterbachu. Doporučujeme sledovat webové stránky www.e-cirkev.cz a církevní tisk.

120 let sboru v Nymburce

S předstihem informujeme o blížícím se výročí založení našeho samostatného sboru (28. 11. 1897). Rádi bychom pozvali všechny členy a přátele sboru i hosty ze širší církve a města, abychom s nimi mohli oslavit jubileum a především poděkovat našemu Pánu za jeho milost, s jakou až dodnes sborové společenství ucho­vává, posiluje a obnovuje. Sledujte oznámení i program na webových stránkách a vyhlížejte pozvánku, kterou staršovstvo připraví.

Jaro a léto 2017

Setkání rodin Poděbradského seniorátu (neděle 28. 5.)

Bohoslužby budou připraveny i s ohledem na děti, které spolu s rodiči navštíví náš sbor. Naším úkolem je nachystat pro ně i pro místní rodiny oběd. Srdečně zveme k pěknému celodennímu programu pro děti i pro dospělé. Plakát bude včas uveřejněn.

Noc kostelů (pátek 9. 6.)

Chystáme zajímavý program s hudbou (Nymburský komorní orchestr), se slovem, možná s filmem a s tradičním pohoštěním pod stany. Jako každoročně očekáváme velkou návštěvu, a proto prosíme opět o pomoc s přípravami i při pohoštění. Těšíme se na účast vaši i vašich přátel!

Tábor pro děti a mládež (1.–8. 7.)

Opět od soboty do soboty chystá naše mládež spolu s farářkou tábor v Daňkovicích. Prosíme, do konce května na faře oznamte, zda vaše děti pojedou.

Sborový víkend v Herlíkovicích (8.–11. 9.)

Prožijme spolu několik dní v církevním středisku uprostřed krásné přírody. Zvány jsou všechny generace. Podrobnosti se dozvíte na přiloženém letáčku. Na obrázky se můžete podívat na www.horskydomov.cz

Hospodaření sboru

Příjmy a výdaje

Na dalším přiloženém letáčku si můžete přečíst základní údaje o příjmech i výdajích, tak jak nám je za rok 2016 předložila na výročním shromáždění sestra účetní Jana Kinclová. Prosíme, abyste pamatovali na potřeby sboru a sledovali také různé účely, pro které peníze shromažďujeme. Připomínáme například trvalou pomoc bangladéšskému studentovi Tomalu Biswasovi, ke které jsme se zavázali. Měsíčně odvádíme jeho školné 650 Kč. Na sborový účet (203157120/0600) můžete převádět pod VS 28 nebo hotově v kostele do kasičky.

Oprava krovu a střechy hořátevského kostela

Díky pomoci bratra Jiřího Hofmana se podařilo získat první grant na opravu naší toleranční modlitebny v Hořátvi. Celkový rozpočet je ovšem vysoký: 1 900 000 Kč. Práce jsou rozplánovány do dvou etap: 2017 a 2018. Vybrali jsme firmu pana Marka Bárty, která se dobře osvědčila při opravě naší kostelní věže v Nymburce. Budeme vděčni za finanční podporu na sborový účet pod VS 65 či hotově sestrám pokladním (Šárovcové, Češkové). Kdo jste ještě v naší kazatelské stanici a v kostele nebyli, přijeďte se podívat.

Jeronýmova jednota

Přiložený leták informuje předně o Hlavním daru lásky, který bude letos věnován sboru Horní Krupá na přestavbu sborového domu v Havlíčkově Brodě. Dar bude shromážděn z celé církve sbírkou konanou při bohoslužbách v neděli na Boží hod velikonoční. V letáku se dočtete také o dalších pravidelných sbírkách v roce pro JJ i o jejich termínech. Prosíme, nezapomínejte na ně. Je starou tradicí, že vedle saláru každý evangelík také přispívá do JJ, odkud putují dary a půjčky aktuálně potřebným sborům opravujícím své kostely či fary.

Velikonoční posel 2017 ve formátu pdf