Velikonoční Posel 2016

Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16

Synu Boží, náš vykupiteli,

ty ses obětoval ve světě, který tě potřebuje, ale nechce.

Ty jsi snášel všechno,

co ti tvoji učedníci způsobili svou zbabělostí,

svou zradou, svou nevěrností.

A i v samotné smrti jsi nepřestal svět milovat.

Zůstal jsi věrný svým následovníkům.

Nedokážeme vůbec pochopit,

co tvůj kříž říká o velikosti tvé lásky.

Špatně snášíme, jak se v něm zrcadlí náš hřích.

Ježíši, odpusť nám a dej nám podíl na životě,

který jsi vykoupil svou smrtí.

Amen.

 

Milí bratři a sestry,

v obětovaném Božím Synu Ježíši Kristu se otevírá pozvání k životu věčnému. Církev na zemi má vzácné poslání ke Kristu odkazovat a svědčit o něm. Nesmí o něm mlčet. Jsme vděčni, že tu mohou existovat sbory křesťanů, i ten náš v Nymburce a Hořátvi. Že se máme kde shromažďovat, kde slyšet slovo Boží, přijímat Krista u jeho stolu, vychovávat novou generaci i navzájem se podporovat. To vše není v tomto světě samozřejmé. Srdečně Vás zveme do svátečních shromáždění!

Vaši, farářka, Kateřina Roskovcová a kurátor Pavel Hamták

Velikonoční bohoslužby

Velký pátek (25.3.) čtení pašijí podle Jana s večeří Páně – Hořátev 8:30 na faře, Nymburk 10:00 v kostele. Poprvé ve státní svátek dopoledne!

Neděle Vzkříšení Páně (27.3.) bohoslužby s večeří Páně – Hořátev 8:30, Nymburk 10:00

Velikonoční pondělí (28.3.) bohoslužby v Nymburce 10:00, v sále, káže br. farář Jan Roskovec

Přiložený leták Jeronýmovy jednoty – je přehledem o opravách budov v církvi v roce 2015 i ohlášením celocírkevní sbírky na Hlavní dar lásky. Letos bude věnován do sboru v Krnově na opravu zakoupené fary. Sbírka se koná při bohoslužbách o velikonoční neděli.

Pozvání

Presbyterní konference v sobotu 12. března v Nymburce

Toto seniorátní shromáždění je otevřeno všem zájemcům, nejen presbyterům. Hostem a řečníkem na téma: „Držíme jak helvetská víra?“, bude bratr farář Pavelka z Loun. Letos je na našem sboru, abychom pohostili účastníky z celého seniorátu. Prosíme o vaši pomoc s přípravou pečiva.

Výroční sborové shromáždění se koná v Nymburce v neděli 13. března po bohoslužbách v sále za kostelem. Budou představeni a přijati dva noví členové. Můžete se vyjádřit ke zprávám o životě sboru za uplynulý rok, schválit rozpočet a ovlivnit dění v roce příštím. Rádi bychom, aby se zejména bratři a sestry z Hořátve zapojili do rozhovoru o využití budov a o práci v naší kazatelské stanici. Zúčastnit se mohou všichni členové sboru. Právo hlasovat mají ti, kteří v uplynulém roce jakkoli projevili zájem o sbor (účast, salár). Seznam členů, aktualizovaný staršovstvem, bude veřejně k nahlédnutí před bohoslužbami dvě neděle před výročním shromážděním.

Bohoslužby 13.3. se konají společné s hořátevskými bratry a sestrami jen v Nymburce od 10 hodin.

Brigáda – sobota 19. března

Předvelikonoční úklid zahrady i prostor pořádáme v sobotu od 9 hodin.

Koncert Let’s go! – neděle 20. března

Již známé a obdivované hudební uskupení Let’s go! bude i letos před velikonocemi koncertovat v Husově sboru. Začátek je v 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

Nymburk čte Bibli – pondělí 21. března

Můžete přijít před Městskou knihovnu a buď jen chvíli poslouchat, nebo sami pro veřejnost přečíst oddíl z Bible. Začínáme – spolu s ostatními nymburskými církvemi – ve 12 hodin, končíme v 16 hodin.

Přednáška „O běženecké krizi“ – středa 23. března

Kazatel Křesťanského společenství, Petr Plaňanský, bude přednášet v Městské knihovně od 17 hodin.

Konfirmace – neděle 15. května

se koná na Svatodušní neděli v Nymburce. K naší radosti bude konfirmováno šest mladých lidí. Při bohoslužbách budou vykonány také tři křty a slavena svatá večeře Páně.

Ekumenické bohoslužby – 16. května

Na svatodušní pondělí od 18 hodin se konají společné bohoslužby všech nymburských církví. Letos v Husově sboru.

Noc kostelů – pátek 10. června

Upozorňujeme, že byl oficiálně změněn termín této celostátní akce. A sice na pátek 10. června. I letos bychom rádi připravili zajímavý program pro děti i dospělé. Uvítáme vaši pomoc ať již při stavění stanů nebo přípravě pohoštění. Pravidelně mezi 18. a 23. hodinou navštíví náš kostel několik set lidí.

Návštěva z Chotiněvsi – neděle 19. června

Chotiněveský evangelický sbor nám oplatí naši loňskou návštěvu. Zúčastní se našich bohoslužeb a prohlédnou si Nymburk. I pro ně je třeba připravit pohoštění.

Letní tábor – 2. až 9. července

Letos pojedeme s dětmi a mládeží na Vysočinu do Daňkovic. Přihlašovat děti můžete na faře již nyní!

 

Posel-2016-velikonoce