Velikonoční Posel 2015

Velikonoční modlitba

 

Bože můj, volám ve dne a neodpovídáš, nemohu se ztišit ani v noci.

Žalm 22,3

Hospodine, náš Bože, náš milý nebeský Otče!

Ty jsi vyslyšel svého milovaného a poslušného syna, když k tobě z kříže volal ze své opuštěnosti. Pane Ježíši, ty jsi na Velký pátek dokonal všechno, abychom my směli žít a umírat v jistotě, že nás Bůh slyší, kdykoli k němu voláme. Veliké je tajemství tvé lásky, Bože!

Dej, aby nám o velikonocích nově zaznělo a nás potěšilo evangelium o utrpení a smrti našeho Pána Ježíše Krista. Zmocňuj svým Duchem všechny, kteří je budou zvěstovat. Ty jsi v Kristu usmířil nás a svět se sebou. Nepočítáš nám naše provinění. Pomoz nám, abychom i my rádi odpouštěli a smířili se se svými bližními dříve, než budeme přijímat večeři Páně. A otvírej Kristovu evangeliu srdce všech, kteří je dosud neslyšeli. Když ses v Kristu se světem smířil, naplň svým pokojem všechny končiny země. Amen.

600. výročí upálení Mistra Jana Husa

Kulaté husovské výročí, které připadá na letošní rok, nám dává příležitost připomenout si trochu hlouběji tohoto mučedníka za pravdu Kristova evangelia. Doporučujeme webové stránky, které jsou výročím věnovány (www.nase-reformace.cz), citáty z Husových spisů najdete v letošních pobožnostech Na každý den, husovským tématům se věnují články v církevním tisku (Evangelický týdeník, Český bratr). Využijme té příležitosti. Není to ztráta času: Mistr Jan nás i dnes může zaujmout.

Podnětné jsou jeho úvahy o pravdě  o té pravdě Kristově, za kterou a pro kterou stojí za to zápasit až k smrti. Hus definoval křesťana jako „bojovníka za pravdu“ (Výklad viery, 1412). Byl přesvědčen o osvobodivé síle pravdy. Jeho nejznámější výrok o pravdě má povahu mravní výzvy: „Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti; nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie…“

Zveme k účasti na slavnostech k Husovu roku v Praze 5. a 6. července. Podrobný program najdete na stránkách www.husovskeslavnosti.cz.

Dobrovolné sbírky

Postní sbírka 2015 (končí 5. dubna)

Projekt Střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE již 7 let podporuje etiopské ženy samoživitelky, které samy pečují o svoje děti a také o sirotky po svých příbuzných. Tyto ženy mohou díky projektu založit malou živnost a zajistit tak sobě i dětem dlouhodobou možnost obživy. Počáteční podpora v hodnotě 6 000 Kč jim umožní začít drobně hospodařit, osamostatnit se a stát se nezávislými. Ženy také projdou úvodním školením, kde se naučí základům podnikání. Sbíráme v kostele do označeného košíčku.

Adopce na dálku

Před několika lety jsme ukončili podporu ukrajinského studenta, který dostudoval střední hudební školu. Rádi bychom zase pomohli někomu dalšímu. Péči o „adopci“ si vzala na starosti presbyterka Jana Janů a spolu s dětmi vybrala čtrnáctiletého chlapce v Bangladéši, Tomala Biswase. Tomal dlouho čekal na své adoptivní rodiče. Měl smůlu, že již byl moc velký a tím ne tak přitažlivý. Jednou by chtěl být lékařem. Zatím žije v plechovém příbytku se svými rodiči a sestrou a je velmi chudý. Měsíční příspěvek našeho sboru 650 Kč mu umožní chodit do internátní školy, kde dostane uniformu, pomůcky a třikrát denně najíst. Prosíme, abyste se zapojili a každý měsíc pomysleli na Tomala a jeho vzdělání alespoň malou částkou. Můžete ji buď vložit do označené krabičky v kostele nebo na sborový účet 203157120/0600 pod VS 28. Děkujeme!

Opravy sborových budov

Po zdařilé opravě nymburské věže si naši pozornost žádají další budovy. Opravujeme jen to, co je skutečně naléhavě třeba a snažíme se využít možnosti získávat různé dotace. Zároveň je však i na údržbu budov třeba vaší obětavosti. Asi nejtěžší rozhodnutí bylo o prodeji hořátevské fary, jejíž opravy jsou nad naše síly. Chceme tak získat peníze na stavbu malé vyhovující modlitebny. Proto nyní hledáme prostory v Hořátvi pro dočasné shromažďování. Zároveň je potřeba na hořátevském kostele opravit krov a vyměnit střešní krytinu. Dobrovolná sbírka pokračuje (VS 65), všem dárcům jsme vděčni! V nymburském kostele nás čeká rekonstrukce topení. O dalších hospodářských událostech a plánech se dozvíte na výročním shromáždění nebo se ptejte presbyterů.

Pozvání

Nymburk čte Bibli  pondělí 30. 3.

Přijďte a zkuste si na veřejnosti přečíst pár veršů z Bible! Tradičně začínáme před Městskou knihovnou ve 12 hodin. Na čtení navazuje přednáška v knihovně. Od 17:00 bude doc. Pavel Hošek mluvit na téma Význam biblických příběhů pro dnešní dobu. Pozvěte i své známé!

Noc kostelů  pátek 29. 5.

18:00 zahájení, hudba, pobožnost, prohlídka kostela, pohoštění, rozhovory. 19:00 přednáška. 21.00 koncert Ivana Fitznerová Quintet: zpěv vlastních skladeb s českými a francouzskými texty za doprovodu klavíru, kytary, saxofonu a kontrabasu. Hudba prolíná mezi šansonem, jazzem a latinskoamerickým stylem.

Sborový výlet  neděle 14. 6.

Letos chceme navštívit sbor v Chotiněvsi. Po dobré zkušenosti z loňské návštěvy Horní Krupé, chceme i letos navštívit bohoslužby v jiném sboru i kraji. Tentokrát jsme vybrali Ústecký seniorát, který byl synodem ČCE doporučen zvláštní pozornosti a podpoře v církvi. V pohraničí a v reemigrantském prostředí tam mnohé sbory doslova skomírají. Přesto i tam je patrná touha po slyšení evangelia, které vyhledávají noví lidé. Rozhovor s místními bratry a sestrami může přinést vzájemné obohacení. Srdečně k výletu zveme!

Podrobnější program bude včas ohlášen v kostele i na webových stránkách sboru. Zatím uvažujeme o cestování auty. Prosíme, hlaste se s. farářce nebo br. Christianu Härtelovi, kdo pojedete i kdo nabídnete místa do auta.

Dětský tábor 4.–11. 7.

V tomto roce pojedou naše děti a mládež na nové místo. Vybrali jsme Hradiště u Nasavrk, kde je bývalá církevní škola, uzpůsobená k podobným pobytům. Pobyt je jako obvykle týdenní, začíná a končí sobotou. Cena zatím zůstává nezvýšená 1.500 Kč. Předběžné přihlášky již přijímáme.

Velikonoční bohoslužby

Velký Pátek (3. 4.) čtení pašijí podle Marka s Večeří Páně Hořátev 8:30 na faře, Nymburk 18:00 v kostele

Neděle Vzkříšení Páně (5. 4.) bohoslužby s Večeří Páně a připomínkou křtu, celocírkevní sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty  Hořátev 8:30 na faře, Nymburk 10:00 v kostele

Velikonoční podělí (6. 4.) bohoslužby v Nymburce 10:00, slouží Jan Roskovec