Vánoční Posel 2015

protože se pro ně nenašlo místo pod střechou

Lukáš 2,7

Lišky mají doupata, ptáci hnízda,

ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.“

Lukáš 9,58

Uprchlíci, imigranti, bezdomovci… To je, milé sestry a milí bratři, také vánoční motiv, vlastně mnohem bližší biblickým zprávám, než naše rozsvícené stromky a sněhové vločky, které si alespoň vystřihujeme z papíru.

Vánoční evangelium o narození Krista, Spasitele světa, je radostnou zprávou, kterou nepokazily ani okolnosti, za nichž k této události došlo. Evangelista Lukáš zdůrazňuje, že pro Ježíšovo narození se jaksi nenašlo místo v lidských příbytcích, takže ho museli uložit do zvířecího krmelce. O své „nemístnosti“ si nedělal iluze ani Ježíš sám a jeho slova o tom, že „Syn člověka nemá, kde by hlavu složil,“ potvrdil jeho konec: lidská snaha vytlačit jej někam pryč ho přivedla až na popraviště. A přece: tento příběh nazýváme spolu se všemi křesťany od prvních dob evangeliem, radostným poselstvím. Je to totiž zpráva o Bohu, který se ve své lásce k lidem a na své cestě za nimi nedal zastavit ani nepřístupným lidským srdcem. Nepohrdl zvířecím krmítkem a nezastavila ho ani smrt. To je evangelium, které platí i v dobách štěstí a pohodlí, které jsme si celkem nezaslouženě užívali. A jeho spolehlivost se osvědčí v dobách nesnadných.

Možná takové obtížnější časy nadcházejí. Přicházejí k nám cizí lidé. Uprchlíci. Přicházejí a hledají pomoc, soucit. Nebo nám chtějí něco vzít? Či nám dokonce ublížit? Potřebujeme se spíš bránit, nebo pomáhat? Můžeme se bránit tím, že budeme pomáhat? A můžeme se ptát dál. Je milosrdenství slabost – nebo síla, která je schopna skutečně přemoci zlé, jak to žádné donucovací prostředky nedokážou? Na čem nám záleží víc: na svobodě, která má svá nebezpečí, nebo na vlastním pohodlí, které se alespoň zdá bezpečné?

Je i naším pokušením, že dáme na slova lidí, kteří o Kristu nemají potuchy a jen hrají na strunu lidského sobectví. Uvěříme spíše jim, nebo Kristovu evangeliu? Možná přichází doba, kdy se konečně ukáže, k čemu tu křesťanství a křesťané vlastně jsou. Mezi běženci jsou ostatně i křesťané, kteří jsou těžce pronásledováni pro svou víru. Naši bratři a sestry! Jak jim asi letos na území křesťanské Evropy bude znít vánoční zvěst o narozeném nemluvňátku v jeslích, pro které se nenašlo místo pod střechou lidského obydlí? Hlásíme se ke stejnému Pánu?

K vánočnímu evangeliu patří také andělské poselství: „Nebojte se!“ A zvěstování pokoje, který je pro doby klidné i neklidné, protože je to pokoj Boží: „Na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení.“

Milí bratři a sestry, kéž radost z přicházejícího Spasitele naplní vaše srdce i domovy! Jménem staršovstva vašeho sboru vám přejeme pokojné vánoce a zveme ke společnému slavení při bohoslužbách.

Kateřina Roskovcová, farářka Pavel Hamták, kurátor

Ze života sboru

Za Husovým rokem 2015

K 600. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa v Kostnici se konala řada evangelických i ekumenických shromáždění, vyšly knižní publikace, byl natočen film, uspořádáno několik výstav (ta v Clam-Gallasově paláci v Praze je otevřena do konce ledna!), zorganizována pouť do Kostnice. Může nás těšit, že dnes postava tohoto českého reformátora už není rozdělující silou. Každý za sebe si může odpovědět, jestli byl Husovou postavou či dílem k něčemu inspirován. V Poslu nabízíme tuto krátkou modlitbu ze závěru Husova dopisu adresovanému panu Janovi z Chlumu, kterou jsme jednou použili i při bohoslužbách:

Ó, nejsladší Kriste, táhni nás slabé za sebou, poněvadž, když ty nás nepotáhneš, nemůžeme tě následovat. Dej, statečného ducha, aby byl pohotov, a je-li tělo mdlé, nechť předchází, prostředkuje i následuje tvá milost, protože bez tebe nic nemůžeme činiti a obzvláště pro tebe na smrt ukrutnou jíti. Dej ducha odhodlaného, srdce nebojácné, víru pravou, naději pevnou a lásku dokonalou, abychom za tebe nasadili nejtrpělivěji a s radostí život svůj, Amen.

Jiný Husův přítel a žák Jeroným Pražský byl pro svou věrnost Husovu odkazu a pro stejnou náruživost stavět Krista nad lidské autority o necelý rok později rovněž v Kostnici vězněn a upálen. Tomuto někdy opomíjenému svědkovi budeme věnovat pozornost v roce 2016.

Fara v Hořátvi

Ve staršovstvu promýšlíme, jak nejlépe zabezpečit chod naší kazatelské stanice v Hořátvi. V současnosti nám dělá starosti kostel, který stále čeká na nákladnou rekonstrukci krovu. Za tímto účelem probíhá dlouhodobá sbírka (VS 65). Zázemí, kde se dá topit a je k dispozici voda, máme na faře. Její budova však je zbytečně veliká a energeticky náročná, potřebuje stále udržovat a opravovat. Proto uvažujeme o prodeji a stavbě malého sborového domku na oddělené části stávající zahrady. Konvent Poděbradského seniorátu v listopadu souhlasil s tím, že s hořátevskou farou může sbor naložit podle tohoto plánu. Hledáme tedy vhodného kupce. Je možné, že najdeme i jiné východisko, jak zajistit zázemí pro shromažďování. Nemůžeme však další kroky odkládat na neurčito. Proto vás, bratři a sestry, zejména z kazatelské stanice prosíme o pochopení a vstřícnost. Zájmem nás všech je zachovat pravidelné nedělní bohoslužby a čtvrteční biblické hodiny i vytvořit prostředí, které by bylo otevřené pro každého příchozího.

Kostel v Nymburce

Vytápění kostela již je léta zastaralé a nevyhovující. Staršovstvo má v plánu zavést nový systém topení. Nechali jsme si vypracovat rozvahu topenáře a zatím nejpříznivěji vypadá podlahové vytápění v soklu pod lavicemi. V létě 2016 bychom rádi projekt uskutečnili. Zahajujeme sbírku s VS 16.

Finance

Děkujeme za vaše dary pro sbor i na sbírky, kterými jste vyjadřovali solidaritu se sociálně potřebnými i s pronásledovanými válkou či živelnými katastrofami. Prosíme členy sboru, kteří pro rok 2015 dosud nemají zaplacený salár, aby tak učinili co nejdříve.

Číslo účtu u GE Money Bank: 203 157 120/0600

Společné neděle

Rodiče nejmenších dětí projevili zájem trávit spolu v neděli více času, a tak jsme se rozhodli pořádat nedělní setkání, při nichž spolu zůstaneme po bohoslužbách přes oběd a k besedě u kávy s hostem. V září, nám o svém lékařském působení v Bangladéši vyprávěl a promítal bratr dr. Petr Novák, nymburský rodák, nyní žijící ve Švédsku. Svou dobrovolnickou službou i elánem vyvolal náš obdiv. V listopadu nám farářka Rut Kučerová z Lozic prakticky ukázala, jak pracovat s biblickými ručně vyráběnými postavičkami. Pro děti i dospělé bylo inspirativní vzít do ruky postavičku Abrahama nebo třeba ztraceného syna a zkusit je zformovat podle emocí, které v příběhu vyjadřují. Zdá se, že vhodná četnost společných nedělí bude jednou za dva měsíce. Přijďte příště také! Termín ohlašujeme s předstihem na sborových internetových stránkách.

Křty a konfirmace

V uplynulém roce byly při bohoslužbách pokřtěny čtyři děti. Lukáš, Filip a Martin Halaškovi a Jakub Vašíček. Radujeme se z toho a vyprošujeme dětem i jejich rodičům, aby je Pán Ježíš Kristus, v jehož jméno byli pokřtěni, vedl svým Duchem k moudrosti a radostnému vyznávání jeho jména.

Od února se ke konfirmaci o svatodušních svátcích 2016 připravuje šest konfirmandů: Sára Císařová, Amálka Jeřábková, Alexandr Koukol, Marta Machová, Jindřich Šťastný a Jan Včeliš. Jindra a Jeník se zároveň chystají ke křtu. I za naše konfirmandy se modleme a otevírejme jim sborové obecenství.

Adopce na dálku

Přínášíme úryvek z překladu dopisu patnáctiletého Tomala Biswase z Bangladéše, kterému nymburský sbor platí školné na internátní škole, včetně jídla a uniformy. Měsíčně odesíláme 650,- Kč. Variabilní symbol pro vaše dary na tento účel je: 28. Peníze sbíráme i hotově v kostele.

Milí sponzoři, zdravím vás a doufám, že se máte dobře tak jako já. () Kolem našeho domu roste mnoho stromů, teče řeka, kde rybařím. Lidé jsou tu hodní. Máme psa a kočku. Otec hodně pracuje a maminka se stará o domácnost. () Přeji vám vše nejlepší, váš Tomal.“

Korespondenci s Tomalem má ve sboru na starosti Anička Jeřábková. Pro podrobnější informace se obracejte na ni.

Partnerský sbor v Německu

První návštěvu v Kelsterbachu u Frankfurtu n. M. plánujeme na víkend 14.–15. dubna. Potom budeme podrobněji informovat o životě v tomto sboru plném sociálních aktivit, v současnosti i angažovaném při pomáhání uprchlíkům. Měla by následovat návštěva partnerů k nám. Kdo by měl zájem účastnit se partnerství, hlaste se bratru místokurátorovi Härtlovi.

Srdečně zveme do svátečních shromáždění

4. neděle adventní (20. prosince)

Hořátev 8:30 (na faře) bohoslužby. Nymburk 10:00 bohoslužby s divadelní hrou „Na stopě vánočního dítěte“, nadílka i pro dětský domov

Boží hod vánoční (25. prosince)

Hořátev 8:30 (na faře) bohoslužby, Nymburk 10:00 bohoslužby s večeří Páně, sbírka na bohoslovce a vikariát

Neděle 27. prosince

Hořátev 8:30 (na faře) bohoslužby, Nymburk 10:00 bohoslužby

Silvestr (31. prosince)

Nymburk (na faře) 17:00 beseda na závěr roku