Vánoční Posel 2021

Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.

Lukáš 21,26–28

Milí bratři a sestry,

k adventním modlitbám církve patří prosba „Přijď již brzy, Pane Ježíši!“ Také my jsme se tak první adventní neděli při bohoslužbách modlili. V první církvi tato slova zněla v těžkých dobách pronásledování. Tehdy křesťané prosili, aby už Pán přišel k soudu nad světem a ukončil všechnu bolest a zlo. To však není prostě přivolávání konce. Je to především vyjádření důvěry v Pána, který má svrchovanou moc a nekonečnou lásku, na kterou se můžeme spolehnout – i uprostřed všelijakých trápení a hrůz, kdy to vypadá, že konec, zlý konec je už za dveřmi.

I v takové situaci je možno vyhlížet dobré skončení, které přinese Pán, který zemřel na kříži, ale byl vzkříšen. Proto i tváří v tvář znamením zlých časů může Kristova církev a každý křesťan očekávat nikoli katastrofy, ale příchod Syna člověka. Že on se tohoto světa, který nikdy ze své péče nepustil, ujme už naplno. Že soud nad tímto světem a nad každým lidským životem nezůstane v rukou lidí ani v moci přírodních sil.

V posledních letech pozorujeme různá „znamení“, která se v našem světě moc neobjevovala, až jsme si začínali myslet, že už nepřijdou. Na celý svět přicházejí rány a ohrožení, s nimiž si nedokážeme snadno poradit. Možná cítíme, jak se „mocnosti“ zachvívají. Nevypadá to, že by se blížil konec světa, ale možná přece jen končí ledacos, co jsme pokládali za samozřejmě trvalé, končí svět, jak jsme jej znali. Jistě na nás doléhají všelijaké obavy z toho, co přijde, co by mohlo přijít…

Ta Ježíšova slova nás povzbuzují: „napřimte se, zvedněte hlavy!“ Budoucnost je v mnohém nejistá a může vypadat nebezpečně. Nevíme, co všechno přijde. Ale uprostřed této nejsitoty a obav smíme slavit advent, příchod toho, který už k nám jednou přišel, toho, kterého proto už známe. To je jistota víry, povzbuzení naděje. Máme se na co těšit, pro sebe i pro své blízké – a také pro ty vzdálené.

A tak nepodléhejme všeobecné skepsi, k níž vidíme tolik důvodů. K naději v Kristu máme důvod silnější. To si chceme připomenout i o letošních Vánocích, kdy budeme slavit Kris­tův příchod v ústraní a slabosti malého dítěte, ale přece slavný, nade vše mocný Boží láskou. Nikoli zkázu, ale záchranu a pomoc smíme vyhlížet. S Kristem je „vykoupení blízko“.

Milí přátelé, zvu vás do svátečních shromáždění, kdy se budeme ve společenství církve Kristovým evangeliem potěšovat. A přeji vám i vašim blízkým, aby Boží láska pronikla do vašich srdcí i domovů a probudila vaši víru a naději.

Požehnané svátky příchodu Páně a pevné zdraví!

Vaše farářka, Kateřina Roskovcová

Adventní a vánoční bohoslužby

4. adventní neděle 19. prosince

bohoslužby pouze v Nymburce, dětská vánoční slavnost s nadílkou

Boží hod vánoční, sobota 25. prosince

bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře Páně, v Hořátvi v kostele 8:30, v Nymburce v 10:00

2. svátek vánoční (sv. Štěpána), neděle 26. prosince

bohoslužby pouze v Nymburce od 10:00 (káže Jan Roskovec)

Program v týdnu

Můžete si vybrat z rozmanitých setkání. Rádi vás přivítáme v malých skupinkách, kde navzájem hovoříme o víře, studujeme Bibli, modlíme se a zpíváme. Také je možné se soukromě svěřit se starostmi a bolestmi při pastoračních rozhovorech na faře nebo ve Vaší domácnosti.

Kontakt i pravidelný program pro jednotlivé dny najdete na známé adrese našeho webu v rubrice Shromáždění. Telefonní spojení je uvedeno v záhlaví tohoto listu.

Nový Evangelický zpěvník

Již je tady! Po letech usilovné práce vydává Českobratrská církev evangelická svůj nový zpěvník. Najdeme v něm staré i nové písně a také modlitby k osobní či rodinné potřebě. Těšíme se na to!

Zpěvníky jsme již dovezli a ještě před vánocemi je poprvé užijeme při bohoslužbách. Zároveň se rozloučíme se „starým“ zpěvníkem (byl vydán v roce 1979 a jeho Dodatek v roce 2007). Ne však s jeho písněmi, většina z nich je obsažena ve zpěvníku novém, některé třeba v nových úpravách.

Ti, kdo si nový zpěvník objednali, si jej mohou vyzvednout a v hotovosti zaplatit na faře nebo mohou kupní cenu předem poslat na účet sboru. Cena jednoho zpěvníku je 490 Kč.

Sbírky a hospodaření

Staršovstvo děkuje všem dárcům, kteří i během pandemie pamatovali na potřeby sboru. Nyní víc než dřív je zřejmé, že církev je závislá na obětavosti svých členů. Jsme rádi, že se nám v posledním roce podařilo pronajímat byt, kousek pole a sál za kostelem. Tyto příjmy však jsou jen doplňkem k pokrytí celkových výdajů, které nás sbor se svou službou má.

Máme radost, že v loňském roce se obětavost mnohých členů zvýšila. Ujišťujeme vás, že vašich darů, menších i větších je a bude potřeba. Doporučená výše příspěvku prostřednictvím saláru a sbírek je 2–5% z čis­tého ročního příjmu. Ideálním způsobem hrazení saláru jsou pravidelné měsíční platby (trvalý příkaz) na účet sboru (203157120/0600).

Děkujeme, že svou vděčnost za slyšené Boží slovo projevujete v chrámových sbír­kách. Mnohé z nich posíláme na účely celocírkevní nebo do světa jako pomoc. Větší část je na sborové účely.

O celkovém hospodaření se můžete informovat na webových stránkách sboru ve Finanční zprávě z výročního sborového shromáždění.

Vánoční slavnost a nadílka pro děti

Loni jsme vánoční slavnost uvnitř kostela uspořádat nemohli. Malou náhradou nám bylo odpolední shromáždění před kostelem, rodiče přivedli své děti na schody a tam, u rozsvíceného stromku, jsme poslouchali dětské hlásky při recitaci a zpěvu vánočních písniček.

Letos se na vánoční slavnost v kostele na 4. adventní neděli (19. 12.) zatím chystáme. Při do­držení nutných opatření snad bude možné, aby děti vystoupily. Proto se již učí zver­šo­vaný vánoční příběh a spolu s mládeží nacvičují písničky. Pozvali jsme jako každoročně i sou­sedy, děti z dětského domova. Připravujeme nadílku, na kterou je možné v kostele přispět.

Již loni jsme v kostele začali vytvářet Betlém s dřevěnými figurkami, které budou rok co rok přibývat. A to nejen nákupem krásných výrobků Marty Kellerové, ale i dočasně insta­lovanými hračkami, které děti samy přinesou a k Betlému postaví. Letos tomu od druhé neděle adventní bude stejně. Děti mohou něco přinést a navíc vyrobit z plastelíny zvířátka, která zastoupí i němé stvoření vítající příchod Spasitele.

Dárky pro pacienty v nemocnici

Tak jako vloni děti vyrábějí drobné dárečky, které pak nemocniční kaplanka roznese na oddělení v nymburské nemocnici mezi lidi, kteří nemohou na vánoce domů. Výrobky je třeba dodat na faru do 15. prosince.

Tiskoviny

Ve sboru odebíráme a nabízíme časopis Český bratr. Před začátkem roku je možné si koupit pro každodenní domácí pobožnosti publikaci Na každý den. Kromě toho i Evangelický kalendář, v němž letos najdete vyprávění o službě kaplanů a obvyklý cír­kevní „schematismus“ (seznam sborů, kazatelů, organizací naší církve).

Koncert Věry Martinové

Ve středu 15. prosince zveme na koncert v nymburském kostele. Vystoupí známá kytaristka a zpěvačka Eva Martinová. Vstupenky za 200 Kč můžete koupit online či před začátkem koncertu. Více informací na webu nymburského kulturního centra: www.nkc-nymburk.cz.