Podzimní evangelický Posel

Milí bratři a sestry,

herlikovice

srdečně Vás zdravíme v závěru letošního horkého léta pozdravením a přáním pokoje od našeho Pána Ježíše Krista!
Školní rok se v našem sboru opět rozbíhá. Proto chceme pozvat vás i vaše děti k pravidelným setkáním. Na konci tohoto dopisu se můžete podívat do programu týdne a vybrat si.
Během letních měsíců jsme prožili hezké události, například tábor dětí a mládeže v Libštátu, nebo svatbu Filipa a Radky, nyní Roskovcových.
Přišla však i smutná rozloučení s několika členy našeho sboru. V červnu zemřel bratr MUDr. Jiří Vokněr. V červenci pak sestra Lenka Koláčná a sestra Marie Hofmanová. Pánu a dárci života jsme za ně a jejich službu vděčni. S láskou na ně vzpomínáme a vyprošujeme Boží útěchu a naději ve vzkříšení pozůstalým rodinám.
Také naše staršovstvo prodělalo změny. Během čtyř a půl let svého funkčního období se vyměnilo několik bratří a sester ve funkci člena a náhradníka. Bylo to z pracovních nebo jiných vážných osobních důvodů. Začátkem léta pak v Nymburce ze své funkce odstoupil bratr místokurátor Christian Härtel, o něco později sestra Milada Havránková a z místa náhradníka Libor Krejčí. Po úmrtí sestry Lenky Koláčné a odstoupení sestry Květy Drahokoupilové se oslabila i hořátevská část staršovstva. Proto jsme po dohodě s bratrem seniorem dospěli k rozhodnutí, že na zbývající rok a půl bude potřeba na uvolněná místa zvolit nové presbytery.
Za Nymburk je potřeba obsadit místo dvou členů a jednoho náhradníka. Byly navrženy sestry Irena Opočenská, Regina Váchová a Alžběta Hájková. Za Hořátev je potřeba obsadit místo člena a náhradníka. Byla navržena sestra Marie Řezníčková, která se z Nymburka stěhuje do Hořátve.
Velmi si vážíme dosavadní služby starších. Zejména chceme poděkovat dlouholetým obětavým presbyterkám, Květě Drahokoupilové, která se věrně starala o naši kazatelskou stanici a také Miladě Havránkové, která po dlouhá desetiletí sloužila jako účetní ve sboru, v seniorátě i v celé církvi. Když jim nyní zdraví nedovoluje pokračovat, vyprošujeme jim úlevu v bolestech těla a ještě dost příležitostí, aby se mohly spolu s námi těšit z Božího díla, které teď přebírají mladší bratři a sestry.
Dosavadními členy staršovstva jsou za Nymburk: Pavel Hamták (kurátor), Tomáš Groll, Jiří Hofman (hospodář), Jana Janů Jeřábková (hospodářka), Jana Kinclová (účetní), Ester Šárovcová (pokladní), Jan Obermann (náhradník); za Hořátev: Jitka Češková (pokladní), Jiřina Skořepová, Eva Řezáčová (náhradnice).

Mimořádné sborové shromáždění, při němž proběhne doplňovací volba do staršovstva, se bude konat v neděli 14. října po bohoslužbách v Nymburce. Volba bude tajná, kandidátní listinou. Prosíme Vás, abyste jako členové sboru s hlasovacím právem této skutečnosti věnovali pozornost a přišli zvolit nové presbyterky. Povzbuzujme se navzájem apoštolským slovem:
V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. (Galatským 6,9–10)

Se srdečnými pozdravy

Kateřina Roskovcová, farářka Pavel Hamták, kurátor

Pravidelná shromáždění

Neděle – bohoslužby v Hořátvi, 8:30 a v Nymburce, 10:00
Pondělí – poslední v měsíci, setkání rodičů s nejmenšími dětmi na nymburské faře, 16:30
Úterý – první v měsíci, schůze staršovstva, 19:00
Středa – biblická hodina nebo individuální vzdělávání dospělých podle domluvy na nymburské faře, 19:30
podle domluvy konfirmační cvičení, 13:15
třetí v měsíci, schůzka seniorů v „domečku“, 14:30
Čtvrtek – biblická hodina na hořátevské faře, 18:00
Pátek – vyučování dětí, 14:30, schůzka mládeže, 18:00
Sobota – jednou měsíčně celodenní konfirmační cvičení

Farářka Kateřina Roskovcová nabízí pastorační rozhovory či individuální katechetické přípravy na faře nebo u vás doma. Podle telefonické (737 814 404; 325 512 766) nebo osobní domluvy.

Nejbližší události 2018

Oslava 100. výročí ČCE: Pardubice, 27.–30. září
Pod heslem „Radujme se vždy společně“ proběhnou v Pardubicích společně se sjezdem mládeže oslavy 100. výročí vzniku Českobratrské církve evangelické. Program najdete na webu http://www.100letcce.cz/
Cesta do Kelsterbachu: 1.–4. listopadu
Po loňské návštěvě členů z partnerského sboru z Kelsterbachu u nás jsme opět na řadě my, abychom cestovali. Z Nymburka se letos k sestře farářce a sestře Havelkové připojí tři mládežníci. Z německého sboru jsme již podruhé dostali finanční výpomoc z jejich dobrovolných sbírek. Předloni na topení v kostele, letos na opravy v Hořátvi. Sbor v Kelsterbachu je na německé poměry velmi malý. Jsme vděčni, že tamní bratři a sestry jsou vůči nám tak štědří. Kéž bychom také my mohli prospět jim.

Oslava 100. výročí ČCE v Praze: 16. prosince
Stoleté výročí vzniku ČCE spojením lutherské a reformované církve si připomeneme také na místě a v době, kde k němu oficiálně došlo. Generální sněm, na němž bylo spojení vyhlášeno, se konal 17.–18. 12. 1918 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Přítomen byl i tehdejší prezident ČSR T. G. Masaryk. Letošní oslavy vyvrcholí koncertem Dvořákovy Novosvětské symfonie v podání FOK Praha. Počítá se s 1200 hosty.

Hospodaření a finance

S klesajícím příspěvkem z náhrad za církevní restituce má růst obětavost členů církve tak, aby sbory mohly dál samostatně existovat a pokrýt všechny své výdaje. Prosíme proto, abyste pamatovali na včasné placení saláru (v řádech církve je doporučena výše 2-5% z ročního příjmu dospělého člena) a příspěvku na Jeronýmovu jednotu. Ideální je trvalý bankovní příkaz. Sborový účet č. 203157120/0600.
Stále také sbíráme peníze na dokončení oprav střechy a krovu na hořátevské modlitebně. Sledujte www.modlitebna.cz
Transparentní účet č.: 224137946/0600. Ve variabilním symbolu uvádějte své rodné číslo, nebo své jméno ve zprávě pro příjemce. Děkujeme za Vaše dary a za jakoukoli podporu díla Páně v našem sboru.

Posel-2018-podzim