Sborové dopisy

Velikonoční Posel 2016

Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16 Synu Boží, náš vykupiteli, ty ses obětoval ve světě, který tě potřebuje, ale nechce. Ty jsi snášel všechno, co ti tvoji učedníci způsobili svou zbabělostí, svou zradou, svou nevěrností. A i v samotné smrti jsi nepřestal svět milovat. Zůstal jsi věrný svým následovníkům. Nedokážeme vůbec pochopit, co tvůj kříž říká o velikosti tvé lásky. Špatně snášíme, jak se v něm zrcadlí náš hřích. Ježíši, odpusť nám a dej nám podíl na životě, který jsi vykoupil svou smrtí. Amen.

Novější příspěvky »