Adventní posel 2014

Narodil se vám dnes Spasitel…
naleznete nemluvňátko

Lukáš 2,1–20

Milí bratři a sestry,

Opět stojíme před svatým tajemstvím vánoc. Porozumíme mu? Uvede nás v úžas? Uslyšíme chvalozpěv nebeských zástupů a připojíme se k němu? A naplní veliká radost naše srdce, naše dny sváteční i všední? Betlémským pastýřům poslal Pán na pomoc anděla. Nám posílá svědectví evangelisty. Bez jeho pomoci bychom vánoce radostně slavit nedokázali.

Z andělova poselství vyslechneme nejprve toto: Narodil se vám dnes Spasitel. Ten Spasitel je Ježíš Kristus, Boží Syn. V něm sám Bůh přišel a přichází, aby nás vysvobodil a zachránil ze všeho zlého. Aby nás ztracené hledal a nalezl a přivedl k sobě, abychom na světě nežili bez Boha, a tedy bez naděje. Není nic smutnějšího než žít bez Boha a bez naděje.

Komu se ten Spasitel narodil? Vám Nejen věřícím, ale i nevěřícím, nejen úspěšným, ale i všem ztroskotaným. Narodil se vám, kteří trpíte depresemi a bezesnými nocemi. Narodil se vám, kteří jste dlouhou dobu na všechno stačili, ale teď váš elán vyhořel. Narodil se praktikujícím křesťanům, ale i všem vám, kteří se nemodlíte, Bibli nečtete a do kostela nechodíte. Narodil se světu, který ho nezná a svou lhostejností, někdy i arogancí ho ignoruje. Není nikdo Bohu tak odcizený a vzdálený, aby se pro něj tento Spasitel nenarodil. Ano, to do plenek a jeslí narozené děťátko je Spasitel všech. Je v něm záchrana a naděje pro všechny a pro všechny veliká radost.

Kde ho hledat? Kde ho nalezneme? To je to druhé z vánočního andělova poselství: Naleznete nemluvňátko položené v jeslích. Nad tím musíme žasnout: Bůh věčný, nekonečný za námi přišel a přichází v bezmocném nemluvňátku, chudičkém děťátku. Žádné nádhery katedrál na tom nic nezmění. V Betlémě, v městě Davidově, pro něj neměli místo. Musel vzít za vděk chlévem a jeslemi, dobytčím krmítkem.

A přece je to Bůh a jeho sláva spočívá právě v těch plenkách a jeslích: Sláva na výsostech Bohu! Přišel kvůli nám, aby se nám dal poznat. Tak už žádné další vymýšlení o Bohu! Aby nám prokázal svou milost, vzal na sebe naše člověčenství. A nedal se odradit tím, že ho nepřijímáme.

Dodnes za námi přichází a zjevuje nám svou slávu a moc, svou lásku a věrnost všude tam, kde zazní evangelium. Tam, kde se dva nebo tři, docela malé hloučky nebo velké zástupy, shromáždí; tam, kde zazní „narodil se Kristus Pán“. Naleznete ho, až vám u svého stolu nabídne chléb a kalich. Nepotřebuje žádnou okázalost, nic oslňujícího. A nepohrdá ani svou chatrnou církví, která dnes nikomu neimponuje a nedokáže mnoho lidí získat pro Krista. Jeho poznávacím znamením jsou dodnes plenky a jesle. Jeho božský majestát je zahalen do „bláznovské zvěsti“ (1. Korintským 1,21). Skrze ni dodnes koná dílo své záchrany. A protože tomu tak je, proto i o letošních vánocích zazní chvalozpěv nebeských i pozemských zástupů: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, Bůh v nich má zalíbení.

Přijďte připojit i svůj hlas a potěšit se ve svátečních shromážděních. Srdečně vás zveme.

Pavel Hamták, kurátor Kateřina Roskovcová, farářka

Informace o sboru

Setkávání ve skupinách

Kromě tradičních skupinek dětí, mládeže a účastníků při biblických hodinách, jsou tu i další možnosti. Například senioři, kteří se každou třetí středu v měsíci vždy od 14:30 scházejí v „domečku“. V přípravě programu se střídá sestra Květa Drahokoupilová s bratrem farářem Doležalem a sestrou farářkou Roskovcovou. Při rozhovoru nad Písmem dojdeme nejednou k překvapivým objevům, které nás potěší, poučí a někdy i pobaví. Je to příležitost k modlitbám a také k četbě knih, nebo článků, které nás inspirují.

Podobně jednou za měsíc se schází skupina rodičů s nejmenšími dětmi. Ano, již tu nebývají jen maminky, ale i tatínkové. Na programu v poslední době bylo například téma historické, k 600. výročí přijímání kalicha, k němuž se s výkladem nechal pozvat bratr Mirek Soukup z Lysé, učitel na gymnáziu. Můžete se připojit!

Příležitost spravovat své věci sami

Záležitosti financování sboru a církve uvádíme stejným nadpisem jako loni. Jde totiž stále o totéž: převzít odpovědnost za současný i budoucí chod našeho sboru. Po přijetí zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi v r. 2012 už se začal odpočítávat čas, do kdy se církve musí začít financovat zcela z vlastních zdrojů. Připomínáme stručně to, co je dáno: celkové výdaje na provoz sboru v roce 2013 byly 853 000 Kč. Církevní odvody (repartice a odvod do personálního fondu) činily 110 946 Kč. Příjmy: sbírky 136 000 Kč, salár 183 000 Kč, dary 151 000 Kč. Celkem tedy příspěvky členů činily 470 000 Kč. Na nájemném z pražského bytu jsme získali 192 000 Kč.

Musíme se připravit na to, že odvody do personálního fondu porostou. V roce 2015 to bude již 84 000 Kč. K potřebným 300 000 na mzdu jednoho faráře však ještě dost chybí. Zvykáme si na to postupně, protože až do roku 2030 bude církev dostávat tzv. restituční náhrady, s nimiž církev hospodaří  z úroků doplňuje personální fond, ale tato akumulace prostředků rozhodně nebude stačit na pokrytí všech výdajů, až platby od státu skončí.

Bratři a sestry, chceme Vám poděkovat za Vaše dary, které sboru dáváte. Často připomínaná apoštolova slova „ochotného dárce miluje Bůh“ (2Kor 9,7) můžeme přijímat jako povzbuzení, že přispívat na dílo Páně je možno ochotně, s radostí. Prosíme Vás tedy, abyste sledovali sborové hospodaření a podle situace sboru i podle situace své ochotně reagovali. Ve dvou veřejných sborových debatách na toto téma padlo jednoznačné rozhodnutí, že členové nymburského sboru si přejí uchovat jeho samostatnost. To však bude možné, jen když shromáždíme každoročně dostatečné prostředky. Mnohé sbory jsou na tom hůře než náš. I na ně svou bratrskou solidaritou chceme pamatovat. Smyslem je, abychom my ani naši bratři a sestry nepřišli o zvěstování Božího Slova, které vede k životu. Prosíme, odpovědně před Pánem Bohem zvažujte, do čeho je dobré vkládat peníze.

Pro plynulé platby ve sboru je nejlepší, když svůj roční příspěvek (salár) rozdělíte do více splátek. Nejlépe pravidelným měsíčním převodem na sborový účet: GE Money Bank 203157120/0600. Řády ČCE doporučují, aby její členové přispívali 2-5 % ze svého ročního příjmu.

Opravy a jejich financování

Věž kostela v Nymburce

Máme důvod k veliké vděčnosti, protože to, co se na začátku zdálo téměř nemožné, se podařilo zvládnout. Nymburská firma Respons real s.r.o. v srpnu dokončila opravu věže a sbor jí nezůstal nic dlužen. Dokonce se nám podařilo i shromáždit peníze na původně neplánovanou opravu hodinového ciferníku a instalaci nových hromosvodů na lodi kostela. Ještě jednou děkujeme všem obětavým dárcům: jednotlivým členům a přátelům sboru, celé ČCE, Pomocnému dílu švýcarských evangelických církví (HEKS) i městu Nymburk. Celá oprava stála 2 404 673 Kč.

Krov kostela v Hořátvi

Potřeby oprav však nekončí. Ukázalo se, že rozsah škod na krovu hořátevského kostela je větší, než se zprvu zdálo, teď čekáme na aktuální rozpočet. Na jaře se nepodařilo získat dotaci z fondů Středočeského kraje na obnovu památek. Staršovstvo by uvítalo pomoc někoho, kdo má zkušenosti s podáváním grantů a byl by ochoten ujmout se tohoto úkolu pro opravu v Hořátvi. Sbírka na opravu trvá. Své dary můžete složit buď na faře nebo na účet 203157120/0600 pod VS 65.

Fara v Hořátvi

Stárnoucí budova hořátevské fary by potřebovala investice na opravy zejména střechy a oken. Hledáme využití fary také pro jiné, než sborové účely, z jejichž provozu by mohla údržbu platit. Zvažujeme také možnost budovu, která nás mnohem více zatěžuje, než nám slouží, prodat a místo ní postavit na části pozemku malou modlitebnu. Cílem našich snah je nalézt pro shromažďování v kazatelské stanici příjemné i úsporné zázemí, aby tamní církevní práce mohla pokračovat a neubírala síly ani nadměrné finance.

Srdečně zveme k bohoslužbám a dalším událostem

2. neděle adventní (7. 12.)

Adventní koncert Hlaholu, od 17 hodin

4. neděle adventní (21. 12.)

Bohoslužby v Hořátvi od 8:30

Bohoslužby v Nymburce od 10:00

dětská vánoční slavnost nazvaná: Vlk, který chtěl vidět jesle. Nadílka pro děti ze sboru i dětského domova.

Boží hod vánoční (25. 12.)

Bohoslužby se sv. Večeří Páně,

sbírka na bohoslovce a vikariát

v Hořátvi na faře od 8:30

v Nymburce v kostele od 10:00

Štěpána (26. 12.)

Bohoslužby v Nymburce v sále od 10:00

Silvestr (středa 31. 12.)

Pobožnost na závěr roku v „domečku“, beseda u stolu,
který si společně prostřeme. Začátek v 18 hodin.

pondělí 19. 1. 2015

Ekumenické bohoslužby v Evangelickém kostele, od 18:00

Adventní posel ve formátu pdf je ke stažení zde: Posel-2014-advent

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *