Světlo Kristova vítězství

Mt 17:1-9   Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami.   A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý.   A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají.   Nato promluvil Petr a řekl Ježíšovi: Pane, je dobré, že jsme zde; chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.   Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas:„To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte.   Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli.   Ale Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl:„Vstaňte a nebojte se.   Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného.   Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš: Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nebude

Podobenství o království

Mt 13:44-52   Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. Anebo je království nebeské jako když obchodník, který kupuje krásné perly,  objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.  Anebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné;  když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou, a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven.  Tak bude i při skonání věku: vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých  50 a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů.“  Pochopili jste to všecko? Odpověděli: Ano.   A on jim řekl: Proto každý zákoník, který se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré.

Přikázání o odpočinku

Dt 5:12-16   Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh.  Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci.  Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvůj býk a tvůj osel, žádné tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách, aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty.  Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl pevnou rukou a vztaženou paží. Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, dodržovat den odpočinku.  Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, abys byl dlouho živ a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

« Starší příspěvky Novější příspěvky »