Ohlášky – 2. září 2018

Oznámení:

1. Příští neděli se konají pravidelné bohoslužby v Hořátvi i v Nymburce. Poslouží nám br. doktor Jan Roskovec. Sestra farářka bude s částí našeho sboru na celý víkend v Herlíkovicích.

2. Dnes po bohoslužbách pokračuje program sborové neděle. Jste srdečně zváni k obědu, který připravili mnozí z vás – za což vám předem děkujeme! Sejdeme se vzadu za kostelem. Nejprve v sále promítneme ukázky z letního tábora. Pak poprosíme, aby se, kdo může, zapojil do příprav stolování i do obsluhy při jídle. Po obědě u kávy nám bratr Jiří Hofman poví o chystaných oslavách století naší církve. Mezitím bude potřeba ujmout se dětí. Prosíme, aby se zapojila mládež a starší děti a pomohli při organizaci her.

3. Rovněž dnes se koná instalace nového faráře, Lukáše Pešouta, v Lysé n. L. Plakátek je na vývěsce. Několik členů sboru tam po obědě odjede.

4. Na úterní schůzi staršovstva jsme připravovali mimořádné sborové shromáždění, které se bude konat 14. října. Bude potřeba doplnit členy i náhradníky, protože několik presbyterů z vážných důvodů rezignovalo. Volební období trvá ještě rok a půl, než bude možné zvolit staršovstvo nové. Prosíme, abyste ve svých modlitbách na presbytery pamatovali a přimlouvali se za ně a jejich službu.

5. Děti i mládež začnou mít svá pravidelná setkání až od pátku 14. září.

6. Oznamujeme a zveme na přednášku pana doktora Petra Nováka nazvanou: Očima emigranta: T. G. Masaryk, říjen 1918, první republika a Mnichov. Bude se konat v našem kostele v úterý 11. září od 18:30 hodin. Na stole vzadu jsou k dispozici plakátky. Můžete je nabídnout i svým známým.

7. Dnes na varhany hraje Jan Roskovec.

8. Chrámová sbírka bude věnována na potřeby sboru a dílo Páně v něm. Vykoná ji: Ester Šárovcová.