Aktuality

Pane, chceš-li, můžeš – Mt 8,1-13

Mt 8:1-13  Když sestoupil z hory, šly za ním velké zástupy. Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: Pane, chceš-li, můžeš mě očistit. On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: Chci, buď čist. A hned byl očištěn od svého malomocenství.  Tu mu Ježíš pravil: Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, který Mojžíš přikázal– jim na svědectví. Když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho:  Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí.  Řekl mu: Já přijdu a uzdravím ho.  Setník však odpověděl: Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven.  Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji; řeknu-li některému‚jdi, tak jde; jinému‚pojď sem, tak přijde; a svému otroku‚udělej to, tak to udělá.  Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm,

« Starší příspěvky Novější příspěvky »