Archiv autora: Kateřina Roskovcová

Jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny

Mk 6:1-6  Vyšel odtamtud a šel do svého domova; učedníci šli s ním. Když přišla sobota, počal učit v synagóze. Mnoho lidí ho poslouchalo a v úžasu říkali: Odkud to ten člověk má? Jaká je to moudrost, jež mu byla dána? A jak mocné činy se dějí jeho rukama! Což to není ten tesař, syn Mariin a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův? A nejsou jeho sestry tady u nás? A byl jim kamenem úrazu. Tu jim Ježíš řekl:„Prorok není beze cti, leda ve své vlasti, u svých příbuzných a ve svém domě. A nemohl tam učinit žádný mocný čin, jen na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A podivil se jejich nevěře.

28. 10. – Den reformace – 100 let republiky

Srdečně zveme k bohoslužbám 28. října, při nichž budeme slavit svatou večeři Páně. Letos máme dva důvody k eucharistii, tj. díkůčinění: reformační obnovení církve a vznik Československé republiky před 100 lety. Každoročně si s dalšími evangelickými církvemi na světě připomínáme Den reformace – 31. října 1517. Dr. Martin Luther tehdy svými 95 tezemi podnítil úsilí o reformu tehdejší katolické církve. Vyzýval k návratu k původnímu křesťanství a Písmu svatému, zvláště jeho zvěsti o Ježíši Kristu jako jediné záruce naší spásy. „Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který je položen, a to je Ježíš Kristus.“ (1Kor 3,11) Chrámová sbírka bude věnována na Jubilejní toleranční dar, z něhož v církvi plynou půjčky na sborové stavby. I náš sbor si vypůjčil 750 000 Kč na dokončení opravy krovu na hořátevské modlitebně. Splácet budeme pět let.

Věřím v Syna jeho jediného, Pána našeho

Lk 3:21-22  Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil. Lk 4:1-12  Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl, a když se skončily, vyhladověl. Ďábel mu řekl: Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb.  Ježíš mu odpověděl: Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem.  Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl: Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám: Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé.  Ježíš mu odpověděl: Je psáno: Budeš se klanět

herlikovice

Podzimní evangelický Posel

Milí bratři a sestry, srdečně Vás zdravíme v závěru letošního horkého léta pozdravením a přáním pokoje od našeho Pána Ježíše Krista! Školní rok se v našem sboru opět rozbíhá. Proto chceme pozvat vás i vaše děti k pravidelným setkáním. Na konci tohoto dopisu se můžete podívat do programu týdne a vybrat si. Během letních měsíců jsme prožili hezké události, například tábor dětí a mládeže v Libštátu, nebo svatbu Filipa a Radky, nyní Roskovcových. Přišla však i smutná rozloučení s několika členy našeho sboru. V červnu zemřel bratr MUDr. Jiří Vokněr. V červenci pak sestra Lenka Koláčná a sestra Marie Hofmanová. Pánu a dárci života jsme za ně a jejich službu vděčni. S láskou na ně vzpomínáme a vyprošujeme Boží útěchu a naději ve vzkříšení pozůstalým rodinám. Také naše staršovstvo prodělalo změny. Během čtyř a půl let svého funkčního období se vyměnilo několik bratří a sester ve funkci člena a náhradníka. Bylo to z pracovních nebo jiných vážných osobních důvodů. Začátkem léta pak v Nymburce ze své funkce odstoupil bratr místokurátor Christian Härtel, o něco později sestra Milada

« Starší příspěvky Novější příspěvky »