Archiv autora: Kateřina Roskovcová

Veliká víra – veliká milost Mt 15,21-28

Mt 15:21-28 Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá. Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: Zbav se jí, vždyť za námi křičí!  On odpověděl: Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: Pane, pomoz mi! On jí odpověděl:„Nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům. A ona řekla: Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů. Tu jí Ježíš řekl: Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera zdráva.

Pokušení na poušti – Mt 4,1-11

Mt 4:1-11  Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.  On však odpověděl: Je psáno: Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.  Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil: Je také psáno: Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.  Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu:Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.  Tu mu Ježíš odpoví:„Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: Hospodinu, Bohu

Tvá víra tě uzdravila – L 18,31-43

Lk 18:31-43  zal k sobě svých Dvanáct a řekl jim: Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků.  Neboť bude vydán pohanům a budou se mu posmívat a tupit ho a plivat na něj,  zbičují ho a zabijí; a třetího dne vstane. Oni však ničemu z toho nerozuměli, smysl těch slov jim zůstal skryt a nepochopili, co říkal.  Když se Ježíš blížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral.  Když uslyšel, že kolem prochází zástup lidí, ptal se, co se to děje.  Řekli mu, že tudy jde Ježíš Nazaretský.  Tu zvolal: Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou! Ti, kteří šli vpředu, ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: Synu Davidův, smiluj se nade mnou!  Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho k němu přivedli.  Když se přiblížil, Ježíš se ho otázal: Co chceš, abych pro tebe učinil?

« Starší příspěvky Novější příspěvky »