Archiv autora: Kateřina Roskovcová

Boží radost a naše radosti

Lk 14:15-24 Když to uslyšel jeden z hostí, řekl mu:  Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím. Ježíš mu řekl: Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí.  Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: Pojďte, vše už je připraveno.  A začali se jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl: Koupil jsem pole a musím se na ně jít podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu.  Druhý řekl: Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu!  Další řekl: Oženil jsem se, a proto nemohu přijít.  Služebník se vrátil a oznámil to svému pánu. Tu se pán domu rozhněval a řekl svému služebníku: Vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé.  A služebník řekl: Pane, stalo se, jak jsi rozkázal, a ještě je místo. Pán řekl služebníku: Vyjdi za lidmi na cesty

O pokoji, který nepřijde

Jr 23:16-24 Toto praví Hospodin zástupů: Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, obluzují vás přeludy, ohlašují vám vidění svých srdcí, a ne to, co vyšlo z úst Hospodinových. Stále říkají těm, kteří mě znevažují: Hospodin promluvil: Budete mít pokoj, a každému, kdo chodí se zarputilým srdcem, slibují: Nedolehne na vás nic zlého.  Kdo však byl v důvěrném obecenství s Hospodinem? Kdo viděl a slyšel jeho slovo? Kdo věnoval pozornost jeho slovu a naslouchal?  Hle, vichr Hospodinův! Vzplálo rozhořčení. Vichr víří, stáčí se na hlavu svévolníků.  Hospodinův hněv se neodvrátí, dokud nevykoná a nesplní záměry jeho srdce. V posledních dnech to určitě pochopíte.  Já jsem ty proroky neposlal, a přesto běží, nemluvil jsem k nim, a přesto prorokují.  Kdyby byli v důvěrném obecenství se mnou a hlásali má slova mému lidu, odvrátili by je od jejich zlé cesty a od jejich zlých skutků.  Jsem Bůh, jenom když jsem blízko? je výrok

Chválit Boží slávu

Ef 1:3-14   Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů;  v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří.  Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny  a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším.  V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost,  kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti,  když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal,  že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu.  On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání,  abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou

duch

Ekumenické bohoslužby

Srdečně zveme k ekumenickým bohoslužbám v Husově sboru. Letos se konají na neděli svatodušní, 20. května od 17 hodin. Kázat bude farářka Kateřina Roskovcová, na celé liturgii se podílejí správci farnosti Římsko katolické, Československé husitské, sboru Křesťanská společenství a Českobratrské církve evangelické v Nymburce. Chrámová sbírka bude věnována na domácí hospic Domanejlíp. Ke společnému posezení u stolů jsme zváni do sálu za Evangelickým kostelem. Připravují členové Československé církve husitské.

« Starší příspěvky